AstraZeneca ยืนยันผลการทดสอบเพิ่มเติม วัคซีนมีประสิทธิภาพ 80% ในกลุ่มผู้สูงวัย

บริษัท AstraZeneca ยืนยันผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เฟสสามในสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ และไม่เพิ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอาการลิ่มเลือดอุดตัน ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนชี้เพิ่มเติมว่า วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 แบบแสดงอาการในกลุ่มประชากรทั่วไป 79% และมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 แบบรุนแรงและลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้ถึง 100% ก่อนหน้านี้หลายประเทศได้มีการออกประกาศแนะนำไม่ให้ฉีดวัคซีนของบริษัท AstraZeneca ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดข้อมูลยืนยันการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย และมีหลายประเทศที่มีคำสั่งให้ระงับการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับกรณีลิ่มเลือดอุดตัน การทดสอบวัคซีนของ AstraZeneca เฟสที่สามในสหรัฐอเมริกา มีการทดลองกับกลุ่มอาสาสมัครจำนวน 32,449 คน โดยมีอาสาสมัครจำนวน 2 ใน 3 ที่ได้รับวัคซีนจริง โดย 20% ของกลุ่มดังกล่าวเป็นประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และอีก 60% เป็นประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ชนิดรุนแรง เช่น กลุ่มผู้มีอาการของโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจ ผลการทดสอบในครั้งนี้ยังคงยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca ตรงตามผลการทดสอบก่อนหน้า และยังยืนยันประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ … Continue reading AstraZeneca ยืนยันผลการทดสอบเพิ่มเติม วัคซีนมีประสิทธิภาพ 80% ในกลุ่มผู้สูงวัย