Home BT News บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) เสนอขาย IPO ไม่เกิน 120 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai

บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) เสนอขาย IPO ไม่เกิน 120 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai

บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ SFT ผู้ให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป พร้อมเสนอขาย IPO จำนวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ หลังสำนักงาน ก.ล.ต.นับหนึ่งแบบไฟลิ่ง  

นายซุง ชง ทอย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SFT เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน โดยอาศัยจุดแข็งด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปมานานกว่า12 ปี เข้าไปช่วยตอบโจทย์ทางการตลาดในการสร้างภาพลักษณ์แก่แบรนด์สินค้า (Brand Identity)  ผ่านการให้บริการที่ครบวงจรตั้งแต่ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การเลือกรูปทรงบรรจุภัณฑ์และการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการหดตัวของฉลากฟิล์ม (ชริ้ง) เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมด้านการพิมพ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปด้วยรูปแบบการพิมพ์แบบกราเวียร์ ซึ่งเป็นระบบการพิมพ์ที่ต้องใช้แม่พิมพ์ มีคุณภาพความละเอียดสูง รวดเร็วและประหยัดเวลา รองรับความต้องการลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่ต้องการฉลากฟิล์มหดรัดรูปเป็นจำนวนมาก และระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลซึ่งเป็นระบบการพิมพ์ที่ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ แต่จะใช้เทคนิคการสร้างภาพด้วยระบบเลเซอร์ รองรับความต้องการกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีปริมาณงานพิมพ์จำนวนไม่มาก และต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฉลากที่รวดเร็ว (Made to order) ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าทั้งในเชิงคุณภาพ ปริมาณและความรวดเร็ว

- Advertisement -

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฐานลูกค้าหลักรายใหญ่ อาทิบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด, บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป, บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง, บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ, บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น                                                                                                                 

นอกจากนี้ ยังให้บริการรับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ เพื่อใช้ในการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูป และมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืดเพื่อใช้ในการห่อรัดสินค้าบนพาเลทเพื่อลำเลียงขนส่ง และจำหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัท ที่ช่วยให้ SFT สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดจากการดำเนินธุรกิจที่ครบวงจรอีกด้วย  

บริษัทฯ มีเป้าหมายก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน ที่มุ่งตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีแผนขยายกำลังการผลิตฟิล์มหดรัดรูปในกลุ่มฟิล์มใสที่มีความหดตัวสูง (POF Shrink Film) และเพิ่มไลน์การผลิตใหม่ๆ ไปสู่กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) รวมถึงบริหารจัดการกำลังการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูป เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าที่ใช้ฉลากฟิล์มหดรัดรูปทั้งด้านปริมาณและความรวดเร็ว  

นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน SFT กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 (มกราคมมิถุนายน) บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยทำรายได้รวม 330.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.05% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีรายได้รวม 294.95 ล้านบาทและมีกำไรจากการดำเนินงาน 49.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนที่ทำได้ 43.40 ล้านบาท ซึ่งมีปัจจัยความสำเร็จมาจากกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่คิดเป็น 80% ของฐานลูกค้าทั้งหมด มียอดสั่งผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปเพิ่มขึ้นตามปริมาณความต้องการสินค้าที่สูงขึ้น ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดการประหยัดต่อหน่วย ส่งผลให้กำไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์ดีและสนับสนุนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกเติบโตได้ตามแผน

นายคมกฤต มีคำสัตย์ กรรมการผู้จัดการ สายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจาก บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 220 ล้านบาท แบ่งเป็น 440 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 160 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยจะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 พร้อมกับลงทุนในเครื่องจักร รองรับการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ๆ เพื่อผลักดันการเติบโตในอนาคต ส่วนที่เหลือจะนำไปชำระเงินกู้สถาบันการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่อไป  

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ผุดแพลตฟอร์ม DailyPass เหมาจ่าย 1 วัน ใช้ส่วนกลางโรงแรมดังโดยไม่ต้องนอน

เปิดตัวแพลตฟอร์มเดลี่พาส จองบัตรผ่านเข้าใช้ชีวิตสุดหรูในโรงแรมห้าดาว พร้อมประกาศความร่วมมือโรงแรมในเครือมาริออท เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวคนไทยสัมผัสประสบการณ์ระดับลักซูรีแบบหนึ่งวัน โดยไม่จำเป็นต้องเข้าพัก หวังช่วยฟื้นท่องเที่ยวไทยหลังประสบวิกฤตไวรัสโควิด-19 นายคริสตอฟ มาร์ค เซเชอร์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แทรเวลแอดส์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ ชื่อ เดลี่พาส (DailyPass) ซึ่งเป็นบริการจองสิทธิ์เข้าใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรมสุดหรูแบบบัตรหนึ่งวัน สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เข้าพักในโรงแรม โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ทั้งสระว่ายน้ำ ฟิตเนส...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

พลังงานและความยั่งยืนจะเป็นอย่างไรในทศวรรษหน้า ?

โดมินิค บาร์บาโต ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรม ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและความยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปี 2020 มากกว่าที่เคยเจอมาในตลอดระยะเวลา 50 ปีก่อนหน้านี้ สำหรับทศวรรษใหม่ การปฏิรูปที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังไม่มีสัญญาณของการชะลอตัว แม้ว่าจะเกิดวิกฤตโควิด-19 ก็ตาม  หลายบริษัทยังคงเคลื่อนไหวเร็วขึ้นและเป็นไปในแนวทางที่มีนวัตกรรมมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการปล่อยคาร์บอนและตอบโจทย์เรื่องวงจรห่วงโซ่ทั้งหมดขององค์กร สำหรับหลายๆ คน ปี 2020 ถือว่าเป็นปีที่มีการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศมากที่สุดปีหนึ่ง...

จับตา 1 ต.ค. นี้ เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดจำนวน

ศบค.เคาะเดินหน้าเปิดประเทศ 1 ต.ค.แบบจำกัดจำนวน ชงมหาดไทยออกประกาศวีซ่าพิเศษ เผยเที่ยวบินเช่าเหมาลำเที่ยวแรกจากจีนเข้าไทย 8 ต.ค. พานักท่องเที่ยวจีน 150 คนจากกางโจวเข้าประเทศกระทรวงท่องเที่ยวฯยันมีที่พัก ALSQ เพียงพอ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมเป็นประธานว่าที่ประชุมฯเห็นชอบแนวทางการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพำนักในประเทศไทยได้ในระยะยาวได้แบบจำกัดจำนวน ซึ่งจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษหรือSpecial Tourist...

ผู้ใหญ่ใช้บัตรรถไฟฟ้าผิดประเภท ระวังถูกยึด-ไม่คืนเที่ยว-ปรับ 20 เท่า

รู้หรือไม่ว่าหากใช้บัตรรถไฟฟ้า ผิดประเภท เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ปรับถึง 20 เท่าของราคาค่าโดยสารสูงสุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่น ผู้ใหญ่ใช้บัตรประเภทนักเรียน-นักศึกษาเดินทาง สำหรับรถไฟฟ้า BTS ที่ประตูตรวจบัตรจะมีไฟสีต่าง ๆ ขึ้นตามประเภทบัตร ส่วนรถไฟฟ้า MRT จะมีแถบสีเหลือขึ้นที่หน้าจอและไฟ LED ด้านหน้าและหลังของประตู โดยล่าสุด BTS ออกโรงเตือนว่า โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของท่านทุกครั้ง ก่อนติดต่อซื้อบัตร เติมเงิน/เติมเที่ยวเดินทาง ทั้งประเภทบัตรแรบบิทนักเรียน/นักศึกษา และบัตรแรบบิทผู้สูงอายุ นะครับ ทั้งนี้...

Related News

SET แกว่งช่วงแคบ หุ้นใหญ่พักฐาน การเมืองใน-นอก กดดันถึงสิ้นเดือนก.ย.

หุ้นไทยปิดบวกที่ 1,288.39 จุด แต่ระหว่างวันแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ด้านหุ้นใหญ่พักฐาน คาดการเมืองทั้งใน-ต่างประเทศกดดันถึงสิ้นเดือนก.ย. นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,288.39 จุด เพิ่มขึ้น 3.99 จุด หรือเพิ่มขึ้น 0.31% และมีมูลค่าการซื้อขายรวม 49,975.26 ล้านบาท โดยดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบ...

นักลงทุนตื่นการเมือง เทขายหุ้นภาคบ่าย ปิดร่วง 9.08 จุด

ตลาดหุ้นไทยกลับมาติดลบ 9.08 จุด เหตุนักลงทุนขายลดความเสี่ยงการชุมนุมการเมืองสุดสัปดาห์นี้ ดัชนีเสี่ยงถูกขายต่อเนื่องที่แนวรับ 1,270 จุด นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เปิดเผยภาพรวมตลาดหุ้นวันที่ 17 ก.ย.63 ว่า SET Index ปิดที่ 1,284.40 จุด ลดลง 9.08...

บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ เตรียมเสนอขาย IPO เข้าตลาด mai หุ้นละ 0.50 บาท

บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) เตรียมเสนอขาย IPO จำนวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai ตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions ด้วยฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน หลังสำนักงาน ก.ล.ต.นับหนึ่งแบบไฟลิ่ง นายซุง ชง ทอย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ...

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดพุ่งขึ้นยกแผง รับข่าวพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ตลาดหุ้นสหรัฐทะยานถ้วนหน้า ขานรับความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และนักลงทุนเก็งกำไรผลประกอบการที่คาดว่าจะสดใส แม้การระบาดยังรุนแรงทั่วโลก ดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 327.69 จุด หรือ 1.18% ปิดที่ 27,993.33 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 42.57 จุด หรือ 1.27% ปิดที่ 3,383.54 จุด และ ดันชี...

กังวลม็อบฉุดหุ้นลบ 7.62 จุด บล.กสิกรไทย หวั่นตลาดหุ้นซึมยาว

SET Index ปรับลง 7.62 จุด สวนทางตลาดหุ้นภูมิภาค ‘บล.กสิกรไทย’ ชี้ปัจจัยกดดันหลักมาจากการชุมนุมประท้วงรัฐบาล-กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศ หวั่นภาวะตลาดซึมยาวทั้งสัปดาห์นกรอบ 1,260-1,300 จุด นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันที่ 14 ก.ย.63 ว่า SET Index ปิดที่ 1,272.34...