HomeStockCompanyส่องธุรกิจเงินกู้ภูธร ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ปักธงเข้าตลาดหุ้นสิ้นปีนี้

ส่องธุรกิจเงินกู้ภูธร ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ปักธงเข้าตลาดหุ้นสิ้นปีนี้

“ศักดิ์สยามลิสซิ่ง” ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อภาคเหนือ ประกาศความพร้อมเข้าเทรดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ SET ภายในปีนี้ ตั้งเป้าระดมทุนขยายพอร์ตสินเชื่อ-สาขาเติบโต 2 เท่าภายในปี 2566

ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับภูมิภาคภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ชื่อแบรนด์ “สินเชื่อศักดิ์สยาม” (SAKSIAM) ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี เทียบเท่าบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม

โดยบริษัทฯ มีจุดเริ่มต้นธุรกิจมาจากการรับบริหารจัดเก็บหนี้ ทำให้มีความเข้าใจลูกค้าและมองเห็นโอกาสการก้าวเข้าสู่ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบสัมมาชีพ โดยยึดหลักแนวคิด “การให้บริการอย่างเป็นธรรม เข้าใจและเข้าถึง” ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และจริงใจ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

- Advertisement -

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวเป็น “หนึ่งในผู้นำสินเชื่อส่วนรายย่อยระดับชาติ” โดยเป็นบริษัทฯ ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ภายใต้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. สินเชื่อทะเบียนรถ (Vehicle Title Loan) สำหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลทั่วไปและเกษตรกร ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์กระบะ รถตู้ รถบรรทุกและรถใช้เพื่อการเกษตร โดยใช้สมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ กำหนดการผ่อนชำระเป็นรายเดือนสำหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลทั่วไป หรือชำระเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 เดือนสำหรับลูกค้าเกษตร ด้วยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก

2. สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำที่แน่นอน อาทิ ข้าราชการ หรือ พนักงานบริษัท เป็นต้น โดยไม่ต้องใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อ ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย กำหนดการผ่อนชำระเป็นรายเดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมสูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก

3. สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) เป็นสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพสำหรับบุคคลทั่วไป อาทิ พ่อค้า แม่ค้า ผู้ทำงานอาชีพอิสระ หรือผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย กำหนดการผ่อนชำระเป็นรายเดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมสูงสุดร้อยละ 33 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก

4. สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อรถแลกเงิน (Hire-Purchase and Car for Cash) สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่หรือต้องการนำรถยนต์มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยกำหนดระยะเวลาการผ่อนเป็นรายเดือนไม่เกิน 60 เดือน ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 350,000 บาท สำหรับรถยนต์และวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 70,000 บาท สำหรับรถจักรยานยนต์

“เรามีความเข้าใจในความต้องการสินเชื่อของประชาชนเป็นอย่างดี โดยเรามีความแข็งแกร่งในด้านการให้บริการและจำนวนสาขาที่ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพร้อมขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ผู้ให้บริการสินเชื่อระดับชาติต่อไป” ผศ.ดร.พูนศักดิ์ กล่าว

นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่มีความรัดกุม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตั้งแต่การเสนอสินเชื่อ พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จัดทำสัญญา รับชำระหนี้ บริหารหนี้สูญ และการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึก เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

โดยนโยบายและการบริหารงานดังกล่าว เกิดจากความเข้าใจในความต้องการสินเชื่อของลูกค้า ที่ต้องการแหล่งเงินทุนนำไปประกอบสัมมาชีพ ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้าในระดับชุมชน จากการมีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมการให้บริการมากถึง 519 สาขา ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 38 จังหวัด (ณ วันที่ 30 มิ.ย.63) ส่งผลทำให้ชื่อของ “สินเชื่อศักดิ์สยาม” เป็นที่รู้จักและยอมรับมาอย่างยาวนานจากผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนการขยายสาขาให้ครอบคลุมทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล โดยเพิ่มเป็น 1,119 สาขาภายในปี 2566 ซึ่งเป็นการตั้งเป้าขยายสาขาอย่างน้อยปีละ 200 สาขา โดยมุ่งเน้นให้มีสาขาอยู่ครอบคลุมอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ และเพิ่มจำนวนสาขาในพื้นที่เดิมให้เข้าถึงในระดับชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการสินเชื่อที่มีมาตรฐานและความเป็นธรรมได้ง่ายขึ้น รองรับความต้องการของสินเชื่อที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

ในส่วนของผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2562) บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้จากดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและบริการ เฉลี่ย 31.6% ต่อปี สอดคล้องกับการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 33.5% โดย ณ วันที่ 30 มิ.ย.63 บริษัทฯ มีพอร์ตสินเชื่อรวม 6,067 ล้านบาท จากจำนวนสัญญาสินเชื่อรวม 230,273 สัญญา แบ่งเป็นลูกหนี้ที่มีหลักประกัน 88% และลูกหนี้ไม่มีหลักประกัน 12% ของพอร์ตสินเชื่อรวม

“เราตั้งเป้าเติบโต 2 เท่าหลังเข้าระดมทุน โดยคาดว่าพอร์ตสินเชื่อจะเติบโตแตะ 1.2 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 6 พันล้านบาท ขณะที่สาขาตั้งเป้าขยายให้ครอบคลุม 1,119 สาขา จาก 519 สาขาในปัจจุบัน แม้ว่าผลกระทบจากโควิด-19 จะทำให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปรับขึ้นไปอยู่ที่ 3.3% ในไตรมาส 2/63 แต่เชื่อว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะสามารถคุม NPL ให้ปรับลดลงมาได้” นายศิวพงศ์ กล่าว

นายศิวพงศ์ กล่าวอีกว่า ศักดิ์สยามฯ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับหนังสือเทียบเชิญร่วมทุนจากธนาคารออมสิน โดยบริษัทฯ ได้ตอบรับไปเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งหากมีความชัดเจนในการร่วมทุนจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ โดยส่วนใหญ่ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและให้บริการสินเชื่ออื่นภายใต้ชื่อ “สินเชื่อศักดิ์สยาม” มีสาขากระจายครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก โดยเตรียมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET ภายในปีนี้ ในกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์

โดยปัจจุบันได้รับการอนุมัติให้เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (หุ้น IPO) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีจำนวนไม่เกินหุ้น IPO ที่จะเสนอขายทั้งหมด 546,000,000 หุ้น คิดเป็น 26.05% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO กำหนดราคาพาร์ที่ 1.00 บาท และมี บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News