HomeStockCompanySET เพิกถอนหุ้น SSI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผล 11 ก.ค.

SET เพิกถอนหุ้น SSI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผล 11 ก.ค.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพิกถอนหุ้นสามัญของ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจะเปิดให้ซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI ระหว่างวันที่ 1 –10 กรกฎาคม โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

SET ให้เหตุผลว่า เนื่องจาก SSI เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน กรณีมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ตามข้อ 9 (6) (ง) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2542 (ข้อบังคับว่าด้วยการเพิกถอน) ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนดอันเป็นเหตุเพิกถอนตามข้อ 9 (15) ของข้อบังคับว่าด้วยการเพิกถอน ทั้งนี้ SET จะเปิดให้ซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI เป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คือระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

1) ผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

- Advertisement -

2) SET จะขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์

3) SET จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหุ้นสามัญ SSI ในวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 1 กรกฎาคม ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI SET จะยังคงไม่มีการกำหนดราคา Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI และเมื่อได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI แล้ว ในวันทำการถัดไปราคา Ceiling& Floor ของหุ้นสามัญ SSI จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

4) SET จะไม่นำหุ้นสามัญของ SSI มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้น SET Index และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเปิดให้มีการซื้อขายดังกล่าว คือวันที่ 10 กรกฎาคม SET จะดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของ SSI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม เป็นต้นไป

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI ที่จะถูกเพิกถอน ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน SET ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงินงวดล่าสุดพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุด ที่ SSI ได้เปิดเผยผ่านระบบของ SET โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของ SSI ได้ตาม Link นี้

SSI เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมัน ด้วยกําลังการผลิตสูงสุด 4,000,000 ตันต่อปี จดทะเบียนประเภทบริษัทจำกัด วันที่ 13 มีนาคม 2533 และประเภทบริษัทมหาชนจำกัด วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 มีจำนวนพนักงาน 1,020 คน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News