HomeStockก.ล.ต. ขอให้ทบทวนเกณฑ์ฟรีโฟลท หวั่นซ้ำรอย DELTA ราคาหุ้นบิดเบือน

ก.ล.ต. ขอให้ทบทวนเกณฑ์ฟรีโฟลท หวั่นซ้ำรอย DELTA ราคาหุ้นบิดเบือน

ก.ล.ต. ประสานตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ทบทวนเกณฑ์ฟรีโฟลทและมาตรการอื่นๆ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนให้สามารถซื้อขายได้อย่างคล่องตัวในราคาที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาทบทวนมาตรการขึ้นเครื่องหมายเตือนผู้ลงทุน เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า หลักเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งหลักเกณฑ์ข้างต้นมีความสำคัญอย่างมากต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และยังเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์สำหรับดัชนี SET50 ดัชนี SET100 และดัชนี SETHD อีกด้วย

อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2551 จึงเห็นว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรพิจารณาทบทวนว่าหลักเกณฑ์ข้างต้นยังสามารถสะท้อนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างแท้จริงอยู่หรือไม่ เนื่องด้วยสภาวะตลาดปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป

- Advertisement -

จากตัวอย่างกรณีของราคาหุ้น DELTA ที่ในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ประสานไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ติดตามสภาวะการซื้อขายของหลักทรัพย์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและป้องกันการบิดเบือนราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ผิดไปจากสภาพปกติ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 แล้วนั้น

ก.ล.ต. พบว่าปัจจัยหนึ่งเป็นผลจากหุ้น DELTA มี free float ที่แท้จริงค่อนข้างต่ำ ประกอบกับราคาซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่เข้าข่ายมีการขึ้นเครื่องหมายเตือนเพื่อให้ผู้ลงทุนระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุน ดังนั้น ก.ล.ต. จึงได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ free float และมาตรการขึ้นเครื่องหมายเพื่อเตือนผู้ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วของหุ้นที่มี free float ต่ำ รวมถึงมาตรการอื่นใดที่จะช่วยคุ้มครองผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

“การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความเป็นธรรม เป็นมาตรการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เสนอทบทวนหลักเกณฑ์ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ แล้ว ก.ล.ต. จะเร่งนำแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News