Home Stock KBANK ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ขายนักลงทุนตปท. 350 ล้านดอลลาร์

KBANK ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ขายนักลงทุนตปท. 350 ล้านดอลลาร์

“ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)” หรือ KBANK ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงเรื่องการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ระบุว่า ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ธนาคารได้ดำเนินการออกตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า “U.S.$350,000,000 Additional Tier 1 Subordinated Notes” หรือ 350 ล้านดอลลาร์ฯ ภายใต้ U.S.$4,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme ของธนาคาร

โดยการออกตราสารในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของธนาคารให้มีความเหมาะสมและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ ภาวะตลาดทุนในปัจจุบันยังเอื้อต่อการออกและเสนอขายตราสาร ทั้งนี้ เงินกองทุนของธนาคารยังคงมีเสถียรภาพและเพียงพอในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของตราสาร ดังนี้ ผู้ออกตราสาร คือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง , ประเภทตราสาร ตราสารประเภทด้อยสิทธิและไม่มีผู้ถือแทนผู้ถือตราสาร ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีข้อกำหนดให้ตราสารสามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่มีกำหนดอายุของตราสาร มีอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และมีการ Reset อัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน

- Advertisement -

ข้อความในเอกสารนี้ ไม่เป็นการเสนอซื้อหรือขาย หรือชักชวนให้มีการเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตราสารของธนาคารดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่อาจเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะมีการจดทะเบียน หรือเข้าข้อยกเว้น ว่าไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีความประสงค์จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของการเสนอขายตราสารดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทำการเสนอขายตราสารให้แก่ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่เป็นการชี้ชวนหรือทำขึ้นเพื่อการเสนอขายตราสาร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ในประเทศไทย หรือในประเทศใดๆ ที่การเสนอขายดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศนั้นๆ

อันดับความน่าเชื่อถือมิได้จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อขาย หรือถือหลักทรัพย์ใดๆ และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ธนาคารได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ การเสนอขายตราสารจะกระทำต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศเท่านั้น และการซื้อขาย หรือการโอนตราสารไม่ว่าทอดใดๆ จะกระทำในต่างประเทศ อนึ่ง ธนาคารไม่อนุญาตให้เผยแพร่ แจกจ่าย หรือใช้เอกสารนี้หรือข้อมูลใดๆ ในเอกสารนี้ ในการเชิญชวน ชี้ชวน หรือเสนอขายตราสารหรือหลักทรัพย์อื่นใดต่อผู้ลงทุนในประเทศไทย

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News