HomeStock'เอสซีจี แพคเกจจิ้ง' เตรียมออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท

‘เอสซีจี แพคเกจจิ้ง’ เตรียมออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท

บอร์ด SCGP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมยื่นขออนุญาต ก.ล.ต. เพื่อเสนอขาย หุ้น กู้แบบโครงการ อายุ 2 ปี ภายใต้วงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท แก่ผู้ลงทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท โดยจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placemen!) และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

และให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และ/หรือออกหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไปในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น

- Advertisement -

บริษัทขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ได้อนุมัติให้บริษัทเตรียมการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นแบบโครงการ อายุ 2 ปี (Medium Term Note: MTN) วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revoving basis) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นการตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายแต่ละคราว รายละเอียดการจัดสรร ช่วงเวลาการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News