HomeSpecial Issueอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Re-Open ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain

อนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Re-Open ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re – Open ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรม วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรมและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) ของโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอ หรือเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ หรือลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องอบผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ 1,000 รายให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ภายใต้สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันได้

โดยธนาคารออมสิน จะให้สินเชื่อโดยตรงกับผู้ประกอบการ วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่มีระยะเวลาการกู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย ที่ปีที่ 1-2 ร้อยละ 1.99 ต่อปี ปีที่ 3-7 อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับ บสย. หรือ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 30 กันยายน 65 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด

ทั้งนี้ รัฐบาลจะชดเชยต้นทุนเงินให้กับธนาคารออมสินในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีเป็นระยะเวลา 2 ปีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200 ล้านบาท

- Advertisement -

คุณสมบัติผู้กู้ ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคโควิด – 19 ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องมีใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงแรมหรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงแรมก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 63 มีกำไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปี ย้อนหลังล่าสุด กรณีเป็นนิติบุคคล ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ติดลบ ไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ไม่ถูกดำเนินคดี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ณ วันยื่นคำขอ หรือไม่มีหนี้ค้างชำระ ก่อนวันยื่นขอเข้าโครงการ ทั้งนี้ เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิม หรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Refinance)

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News