HomeSpecial Issueครม. เห็นชอบ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ขยายจำนวนสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ สิ้นสุดตุลาคม 2565

ครม. เห็นชอบ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ขยายจำนวนสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ สิ้นสุดตุลาคม 2565

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะมนตรี อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสารสะคัญของโครงการเราเที่นวด้วยกัน เฟส 4 ขยายจำนวนสิทธิเพิ่มอี 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ฯ จากเดิม เดือนพฤษภาคม เป็น เดือนตุลาคม 65 โดยกำชับให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และเน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 24 มกราคม 2565 อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท ข้อมูล ททท. ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 65 มียอดการใช้จ่ายผ่านโครงการรวม 9,346.60 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่รัฐสนับสนุนประมาณ 3,496.03 ล้านบาท และประชาชนใช้จ่ายรวมประมาณ 5,850.05 ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินโครงการฯ ยังคงเหลือ ประมาณ 5,500 ล้านบาท ซึ่งจากการประมาณการมูลค่าการใช้สิทธิของประชาชนทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก คูปอง และบัตรโดยสารเครื่องบินจากการขยายสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่รัฐสนับสนุนรวม 5,105 ล้านบาท ซึ่งยังต่ำกว่ากรอบวงเงินคงเหลือของโครงการฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงการตามเดิม เช่น ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาห้องพัก/ห้อง/คืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน รวมตลอดโครงการ ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว สูงสุด 600 บาท/ห้อง/คืน โดยประชาชนจะชำระ 60% และรัฐบาลช่วยจ่าย 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง เป็นต้น

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News