HomeSpecial Issueก.ล.ต. เพิ่มธุรกิจ ‘ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล’ เพื่อเก็บรักษาสินทรัพย์-คุ้มครองนักลงทุน

ก.ล.ต. เพิ่มธุรกิจ ‘ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล’ เพื่อเก็บรักษาสินทรัพย์-คุ้มครองนักลงทุน

ก.ล.ต. เพิ่มประเภทธุรกิจ “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีมาตรฐานและเพิ่มความคุ้มครองผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจประเภทผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยผู้ให้บริการรายใหม่ที่ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตต่อ ก.ล.ต. สามารถยื่นได้นับจากนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ให้บริการอยู่ก่อนแล้วและประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นภายในวันที่ 11 ต.ค.65

ตามที่ประกาศกระทรวงการคลังกำหนดให้ธุรกิจประเภท “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 ก.ค.65 โดยผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องมาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจกับ ก.ล.ต.

- Advertisement -

ก.ล.ต. จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัย อันจะเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.65

ทั้งนี้ ผู้สนใจประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ ก.ล.ต. ได้นับจากนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้ให้บริการที่ได้ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงการคลังมีผลใช้บังคับ หากประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ ก.ล.ต. ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงการคลังฯ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 ก.ค.65 โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-263-6074 หรือ 02-033-9552

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News