Home Special Issue เช็กก่อน! ต้องเสียค่าอะไรบ้าง ก่อนซื้อ-โอนอสังหาริมทรัพย์

เช็กก่อน! ต้องเสียค่าอะไรบ้าง ก่อนซื้อ-โอนอสังหาริมทรัพย์

หลังจากราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย รวม 4 ฉบับ  ซึ่งกำหนดให้มีการลดค่าการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จาก 2% และค่าจดทะเบียนจำนองจาก 1% เหลือ 0.01%  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2565 รักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ช่วยเหลือให้ลูกหนี้มีสภาพคล่องและผู้ประกอบการกลับมาประกอบธุรกิจได้เร็วขึ้น เงื่อนไขคือต้องมีมูลค่าหลักประกันไม่เกิน 3 ล้านบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.-31 ธ.ค.2565 ส่วนกรณีเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ มีผลตั้งแต่ 18 ม.ค.-31 ธ.ค.2569 เป็นเวลา 5 ปี

โดยกระทรวงการคลัง ได้ประเมินการปรับลดค่าใช้จ่ายนี้ให้ประชาชนจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายอสังหาฯ มูลค่า 2.91 แสนล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มการบริโภคในประเทศได้ 7.4 หมื่นล้านบาท เพิ่มการลงทุนประมาณ 1.35 แสนล้านบาท และส่งผลให้จีดีพีเพิ่มขึ้น 0.58%

ในขณะที่ “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ประเมินว่ากิจกรรมการซื้อขายที่อยู่อาศัยในปี 2565 มีปัจจัยบวกจากมาตรการภาครัฐ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและค่าธรรมเนียมการจดจำนองที่อยู่อาศัยในอัตราจัดเก็บที่ 0.01% สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนคลายมาตรการ LTV ไปเมื่อเดือน ต.ค.2565 ซึ่งทั้ง 2 มาตรการดังกล่าว จะช่วยด้านกำลังซื้อของผู้ซื้อที่อยู่อาศัย

- Advertisement -

โดยมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจะช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายของผู้ซื้อ ซึ่งในทุก 1 ล้านบาท ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปประมาณ 2.98% หรือคิดเป็นเม็ดเงิน 29,800 บาท ขณะที่มาตรการ LTV จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการซื้อที่อยู่อาศัยจากวงเงินสินเชื่อที่สามารถปล่อยได้ 100% นอกจากมาตรการของภาครัฐแล้ว ปัจจัยจากการทำแคมเปญการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ ของผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยในการเร่งระบายที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จรอขายและที่กำลังจะสร้างเสร็จในปี 2565 ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในกลุ่มที่มีความพร้อมทางการเงิน

แต่ก่อนจะเลือกซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อให้ได้รับสิทธิตามมาตรการดังกล่าว ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการซื้อ หรือโอนค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดมีดังนี้

1.ภาษีเงินได้ ผู้โอนหรือผู้ขายอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ หรือราคาประเมิน หรือราคาซื้อขาย แล้วแต่กรณี โดยภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะขึ้นอยู่กับวิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สินและระยะเวลาในการถือครอง

-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หรือกรณีเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่เกิน 20% ของราคาซื้อขาย จะไม่นำเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ได้

-ภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% ของราคาซื้อขาย และนำรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย

2.ภาษีธุรกิจเฉพาะ / อากรแสตมป์ ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์เป็นอีกภาษีหนึ่งที่ผู้โอนหรือผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ต้องเสีย โดยจะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรืออาการแสตมป์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น หากเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วจะไม่ต้องเสียอากรแสตมป์

-ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ทางการค้าหรือหากำไร เช่น การขายบ้านจัดสรรหรืออาคารชุดของผู้ได้รับอนุญาตการขายอสังหาริมทรัพย์ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้มา เป็นต้น ผู้ขายมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยเสียภาษีในอัตรา 3.3% รวมภาษีท้องถิ่นแล้ว ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า ทั้งนี้จะมีการยกเว้นเป็นบางกรณี เช่น การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นต้น

-อากรแสตมป์ กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์ ผู้ขายมีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์ โดยจะต้องเสียอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ต่อทุกจำนวนเงิน 200 บาท และเศษของ 200 บาทของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า

3.ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียม แบ่งได้ดังนี้

3.1 กรณีได้อสังหาริมทรัพย์มาจากการรับมรดกหรือการให้เฉพาะในระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส จะจัดเก็บตามราคาประเมินในอัตรา 0.5% ของราคาประเมิน

3.2 กรณีซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ปกติ แบ่งเป็น ค่าจดทะเบียนการโอน อัตรา 2% ของราคาประเมิน และค่าจดทะเบียนการจำนอง อัตรา 1% แต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ในส่วนข้างหลังสุดนี้ที่ได้รับการลดค่าธรรมเนียมลงมาเหลืออัตราเดียว 0.01% เป็นการชั่วคราว ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายของคนที่ต้องการมีบ้านถูกลงมากเห็นอย่างนี้แล้วเวลาซื้อขาย หรือโอนอสังหาริมทรัพย์ อย่าลืมเตรียมค่าใช้จ่ายต่าง ๆไว้อย่างเพียงพอ และต้องคำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไว้ด้วย.

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News