HomeSpecial Issueครม.อนุมัติงบกลางวงเงิน 2,241 ล้านบาทเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.

ครม.อนุมัติงบกลางวงเงิน 2,241 ล้านบาทเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 2,241 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน 40 จังหวัด อปท.จำนวน 625 แห่ง รวม 889 โครงการ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2564 ได้เกิดอุทกภัยจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ คือพายุโซนร้อนโกนเซิน และพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ทำให้ประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวาง และเป็นสาเหตุให้สิ่งก่อสร้าง ถนน สิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของอปท.ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ ซึ่งมีทั้งโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) 13 จังหวัด 13 อบจ. 13 โครงการ เช่น โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง ซ่อมสร้างถนนลูกรังปิดผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต, เทศบาลนครมี 1 จังหวัด 1เทศบาลนคร 2 โครงการ คือ เทศบาลนครนครราชสีมา เช่น ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก, เทศบาลเมือง 2 จังหวัด 2 เทศบาลเมือง 4 โครงการ เช่น ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตด้วยวิธี Overlay  และเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ใน 40 จังหวัด 189 เทศบาลตำบล 420 อบต.จำนวน 870 โครงการ เช่น ปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกบดอัด

ขณะที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมเห็นด้วยกับการอนุมัติงบประมาณครั้งนี้ โดยกระทรวงคมนาคมมีความเห็นเพิ่มเติมว่า โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณควรมีความพร้อมของแบบแปลน และประมาณราคา สามารถดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จโดยเร็ว และขอให้กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติครม.และหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดต่อไป

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News