HomeSpecial Issueนายกฯ กล่าวปราศรัยวันเกษตรกร ประจำปี 2565 ขอบคุณเกษตรกรไทยทุกคนที่เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

นายกฯ กล่าวปราศรัยวันเกษตรกร ประจำปี 2565 ขอบคุณเกษตรกรไทยทุกคนที่เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวคำปราศรัยเนื่องใน “วันเกษตรกร” ประจำปี 2565 ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวในนามรัฐบาล ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเกษตรกรไทยทุกคน ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดมา พร้อมย้ำว่าภาคเกษตรถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากเป็นต้นทางของปัจจัยในการดำรงชีวิต ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าไปสู่กิจกรรมกลางทางและปลายทางได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งยังเป็นแหล่งรองรับแรงงานจากภาคการผลิตอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติ ดังนั้น รัฐบาลจึงมุ่งพัฒนาภาคเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การแปรรูป และการตลาด

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอด เพื่อให้สามารถทำการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการประกันรายได้พืชผลทางการเกษตร โครงการโคก หนอง นา โมเดล นอกจากนี้ ยังมีมาตรการที่สำคัญเพื่อสนับสนุนพี่น้องเกษตรกร อาทิ การพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานของการทำเกษตร การบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรอง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมการทำประกันภัยพืชผลและการทำเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรมระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพเกษตรกรด้วย

- Advertisement -

นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวไปพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนภาคเกษตรไทยไปสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับผลผลิตเกษตรสู่มาตรฐานสูง ด้วยระบบการผลิตที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย โภชนาการ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อให้การทำการเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูง ด้วยการผลิตสินคาเกษตรที่มีอัตลักษณ์ มีความหลากหลาย ทำให้สามารถกำหนดราคาขายได้ตามคุณภาพของผลผลิต

ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีขอบคุณเกษตรกรไทยทุกคน ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะนำพาพี่น้องเกษตรกรไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง พร้อมกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาส “วันเกษตรกร” ประจำปี 2565 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลให้เกษตรกรทุกคน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และสัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News