HomeSpecial Issueก.ล.ต.เตรียมตั้งคณะทำงานแก้กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล เพิ่มความคุ้มครองนักลงทุน

ก.ล.ต.เตรียมตั้งคณะทำงานแก้กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล เพิ่มความคุ้มครองนักลงทุน

สำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้สอดรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ด้วยสถานการณ์เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ และเพื่อให้กลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางการกำกับดูแลในต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเตรียมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น ร่วมเป็นคณะทำงาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เกียรติ
ร่วมเป็นที่ปรึกษา

- Advertisement -

ในการนี้ คณะทำงานดังกล่าวจะมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาทบทวนและเสนอแนวทางการแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณายกร่างกฎหมายใหม่หากมีความจำเป็น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับนโยบายตามที่กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ ก.ล.ต. พิจารณาการแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคุ้มครองผู้ลงทุน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News