HomeSpecial Issueครม.อนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม วงเงิน 35.69 ล้านบาท

ครม.อนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม วงเงิน 35.69 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กรอบวงเงิน 35.69 ล้านบาท  โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมพ.ศ.2564 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้(คกง.)เสนอ

สำหรับโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการลงทุนของเกษตรกร และผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งกระตุ้นการบริโภคของประชาชนภายในประเทศจากสินค้าเกษตรคุณภาพดีและผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมจากวัตถุดิบท้องถิ่น

ขณะที่ระยะเวลาดำเนินโครงการอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2565  กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรจำนวน 4,250 ราย  พื้นที่ดำเนินการใน 8 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดจันทบุรี ชุมพร ปทุมธานี พังงา เพชรบูรณ์ สกลนคร สมุทรสงครามและจังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรมหลักได้แก่ 1.การปรับปรุงกระบวนการผลิต เช่น พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตโดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2.การส่งเสริมการจัดทำสารสกัด เช่น พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูป เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดประกอบด้วยกิจกรรมที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ ความพร้อมของบุคลากรในพื้นที่ และความพร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการ
ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประกอบด้วย  เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินโครงการมีรายได้ประมาณ 60 ล้านบาทต่อปี และเกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่ม 40 ล้านบาทต่อปี

- Advertisement -

นอกจากนี้ยังอนุมัติให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด 19 จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2565  และอนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิมสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2565  และเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงิน จากเดิม 20 ล้านบาท เป็น 21 ล้านบาท

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News