HomeSpecial Contentวิธีแจ้งออกแรงงานต่างด้าวออนไลน์ พร้อมคำแนะนำอื่นเพิ่มเติม

วิธีแจ้งออกแรงงานต่างด้าวออนไลน์ พร้อมคำแนะนำอื่นเพิ่มเติม

ปกติแล้วแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยตามเงื่อนไข MOU จะมีระยะเวลาพำนักอาศัยชั่วคราวได้ 2 ปี และ 4 ปี ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีเหตุอันสมควรบางประการแรงงานหรือนายจ้างก็มีสิทธิ์แยกทางได้เช่นกัน ซึ่งปัจจุบันไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านสำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดหรือเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ยุ่งยาก เพราะนายจ้างสามารถแจ้งออกแรงงานต่างด้าวออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งนายจ้างคนไหนอยากรู้ว่าต้องทำยังไง แล้วมีคำแนะนำเพิ่มเติมอื่น ๆ อีกหรือไม่ มาหาข้อมูลทั้งหมดกันเลย

ขั้นตอนการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวออนไลน์

สำหรับนายจ้างที่ต้องการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวออนไลน์ รวมถึงแรงงานต้องการลาออกก่อนถึงกำหนดเวลา สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่จะระบุต่อไปนี้ได้เลย

- Advertisement -

 1. กดเข้าไปหน้าเว็บไซต์ https://eservice.doe.go.th/m/ ลงทะเบียนให้เรียบร้อย (กรณียังไม่เคยดำเนินการใด ๆ มาก่อน) จากนั้นล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเตรียมแจ้งลาออกได้เลย
 2. หลังเข้ามายังหน้าจอหลัก คลิกเลือกที่ “แจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน”
 3. ระบบจะทำการลิสต์รายชื่อแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างคนดังกล่าวดูแลและให้ทำงานทั้งหมดออกมาครบถ้วน เมื่อต้องการแจ้งออกแรงงานคนไหนก็คลิกปุ่ม “แจ้งออก” สีแดงด้านขวามือ
 4. ระบบจะระบุข้อมูลทั้งหมดของแรงงานต่างด้าวคนดังกล่าว ซึ่งตรงนี้นายจ้างต้องระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ วันที่ออกจากงาน สาเหตุการออกจากงาน เสร็จแล้วให้อัปโหลดเอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งระบบสามารถรองรับได้ทั้งไฟล์ JPG, PNG, GIF และ PDF แต่ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 256kb จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยันการแจ้งออก” เพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง
 5. ระบบจะส่งข้อมูลเรื่องการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวของนายจ้างไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดหางานในพื้นที่ของตนเอง นายจ้างรออนุมัติอย่างเป็นทางการ เท่านี้ก็เป็นอันสิ้นสุดในฐานะของการเป็นนายจ้างและลูกจ้างแล้ว

เอกสารในการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวออนไลน์

ด้านเอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวออนไลน์ก็สามารถเตรียมเหมือนกับการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวทั่วไปได้เลย

 • เอกสารใบ้แจ้งยกเลิกสัญญาการอนุญาตทำงาน โดยนายจ้างต้องทำการกรอกข้อมูลพร้อมผู้ลงนามชื่อของตนเองให้เรียบร้อย มีตัวจริงและสำเนา 2 ฉบับ
 • ใบอนุญาตทำงานฉบับจริง (ยกเว้นหากไม่สามารถติดต่อคนต่างด้าวได้ ต้องแนบสำเนาใบอนุญาตทำงานแทน ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสถานประกอบการ เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคลบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ เป็นต้น
 • สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง หากนายจ้างเป็นคนไทย หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หากนายจ้างเป็นคนต่างด้าว
 • หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง ทำการติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)

ทั้งนี้มีเงื่อนไขสำคัญที่นายจ้างควรรู้นั่นคือ หากแรงงานต่างด้าวลาออกเรียบร้อย จะต้องแจ้งออกภายใน 15 วัน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสถานประกอบการที่คนต่างด้าวทำงานอยู่ มีการระบุเหตุผลการแจ้งออกครบถ้วน หากไม่เป็นตามนี้นายจ้างจะต้องถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

สิทธิ์ที่ทำให้แรงงานต่างด้าวสามารถออกจากงานก่อนกำหนดได้

แม้ตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวต้องทำตามเงื่อนไขอยู่ให้ครบสัญญาของ MOU แต่ก็มีสิทธิ์ในการออกจากงานก่อนกำหนดได้หากมีปัญหาในระหว่างทำงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุ ดังนี้

 1. การออกจากงานโดยแรงงานไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนนายจ้าง

แรงานต่างด้าวกระทำความผิดโดยนายจ้างไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว เช่น แรงงานต่างด้าวประสงค์ออกจากงานเองหรือละทิ้งหน้าที่การทำงานของตนเอง รวมถึงไม่ได้จ่ายค่าเสียหายให้กับนายจ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายเมื่อนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ใช้วิธีคํานวณจากสัดส่วนระยะเวลาที่คนต่างด้าวคนนั้นทำงานไปแล้ว กรณีนี้ยังถือว่าสิทธิ์การทำงานและการพำนักอาศัยในเมืองไทยสิ้นสุดลงด้วย

ซึ่งกรณีที่นายจ้างกระทำความผิด แรงงานต่างด้าวต้องมีหลักฐานพิสูจน์ในการแจ้งต่อนายทะเบียน และสามารถหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายในเวลา 30 วัน ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวจะสามารถทำงานกับนายจ้างใหม่ได้ไม่เกินระยะเวลาที่เหลืออยู่ในสัญญา

 1. การออกจากงานโดยแรงงานมีสิทธิ์เปลี่ยนนายจ้าง

แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถมีสิทธิ์ออกจากงานและเปลี่ยนนายจ้างได้หากการหยุดทำงานจากสถานที่ทำงานเดิมมีเหตุผลดังต่อไปนี้

 • ถูกเลิกจ้างหรือนายจ้างเสียชีวิต
 • ถูกทารุณกรรมหรือถูกทำร้ายจากนายจ้าง
 • ได้รับเงินไม่ตรงกับสัญญาว่าจ้าง หรือนายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • นายจ้างล้มละลายหรือลดกำลังการผลิต เนื่องจากไม่มีงานให้แรงงานต่างด้าวทำ
 • สภาพการทำงานหรือสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงานอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ สุขภาพอนามัย หรือชีวิตของลูกจ้าง

นี่คือวิธีแจ้งออกแรงงานต่างด้าวออนไลน์ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างควรรู้เอาไว้ อย่างไรก็ตามสำหรับนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไปจนถึงทั้งนายจ้างและแรงงานต้องการดำเนินการอื่น ๆ เช่น ต่ออายุบัตรชมพู ต่ออายุหนังสือต่าง ๆ สามารถใช้บริการกับ “จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส” บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวและบริการด้านแรงงานต่างด้าวครบวงจร ผู้เชี่ยวชาญแบบเฉพาะทางยินดีทำตามความประสงค์ของทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพูดคุยกับ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News