Home PR News 5 สิ่งต้องรู้ ก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเลี้ยงชีพ

5 สิ่งต้องรู้ ก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF (Retirement Mutual Fund) ถือเป็นหนึ่งในกองทุนที่ส่งเสริมให้มีการออมเงินในระยะยาวเพื่อใช้จ่ายในวัยเกษียณ โดยจะต้องเป็นการลงทุนในทุกๆ ปี ซึ่งเงื่อนไขในการลงทุนรูปแบบนี้ก็คือจะต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า 5 ปี และเมื่ออายุครบ 55 ปี ถึงจะสามารถขายกองทุนออกมาได้นั่นเอง เนื่องจากจุดประสงค์ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก็คือการสะสมเงินให้งอกเงยนั่นเอง

มีอะไรบ้างที่ต้องรู้ก่อนการตัดสินใจลงทุน

  • เงื่อนไขของการลงทุน

สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก็คือ การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะต้องซื้อหน่วยลงทุนของ RMF ไม่ร้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และต้องไม่ระงับหน่อยการลงทุนเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน โดยจะต้องซื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท หรือไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ต่อปี ที่สำคัญเลยก็คือ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของ RMF ที่ลงทุน ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

  • สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
- Advertisement -

ในการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ สิ่งสำคัญเลยก็คือ เงินลงทุนในนั้นไม่ต้องนำไปรวมเมื่อต้องคำนวณภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริง โดยจะต้องสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เกิน 15% ของเงินได้ และไม่เกิน 300,000 บาท ในแต่ละปีภาษี ถ้าเกิดใครที่อยากจะซื้อกองทุนรวมก็ต้องพิจารณาและทำความเข้าใจรายละเอียดในส่วนนี้ให้ดี

  • ประเภทของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับการลงทุนนั้น สามารถลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินประเภทเดียวกับที่ลงทุนในกองทุนรวมได้ ซึ่งมีให้เลือกหลายรูปแบบทั้งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก ไปจนถึงใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น 

  • นโยบายในการลงทุน

หลายคนที่กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมไหนดี สิ่งที่ต้องพิจารณาให้ดีก็คือเรื่องของนโยบายการลงทุนนั่นเอง โดยคุณสามารถพิจาณาได้จากหนังสือชี้ชวนการลงทุน โดยจะมีการอธิบายการลงทุนเอาไว้ เช่น กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมใบสำคัญแสดงสิทธิ กองทุนรวมตราสารแห่งทุน กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะยาว กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมผสม กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น และกองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ เป็นต้น

  • การชำระคืนสิทธิประโยชน์ด้านภาษีกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน

ในส่วนนี้ ก็ต้องบอกว่า กรณีที่ผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะหมดสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ของเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และต้องชำระคืนภาษีทั้งหมดที่ได้รับไปตลอดระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังอีกด้วย 

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News