HomePoliticsครม.เห็นชอบกรอบวงเงินกู้เงินระยะสั้นของ กฟภ.จำนวน 5,000 ล้านบาท

ครม.เห็นชอบกรอบวงเงินกู้เงินระยะสั้นของ กฟภ.จำนวน 5,000 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบวงเงินกู้เงินระยะสั้น (Credit Line) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 5,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้ กฟภ.สามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า กฟภ. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจคิดเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณ 22,815.30 ล้านบาท ส่งผลให้กฟภ.มีแนวโน้มขาดสภาพคล่องจากการที่ไม่สามารถติดตามจัดเก็บค่าไฟฟ้าได้ ซึ่งจากประมาณการเงินสดประจำปี 2563-2565 ในช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2564 พบว่า กฟภ.มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 5,325.16-7,946.44 ล้านบาท

ขณะที่กฟภ.มีลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รวมเป็นเงินประมาณ 42,427.59 ล้านบาท แยกเป็นส่วนราชการ 4,411.64 ล้านบาท ,เอกชนรายใหญ่ 25,230.99 ล้านบาท และเอกชนรายย่อย 12,784.96 ล้านบาท

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News