Home Politics ครม. เห็นชอบร่าง นโยบายแห่งชาติด้านยา ดันประเทศมีความมั่นคงใน 20 ปี

ครม. เห็นชอบร่าง นโยบายแห่งชาติด้านยา ดันประเทศมีความมั่นคงใน 20 ปี

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบร่าง นโยบายแห่งชาติด้านยา และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติพ.ศ.2563-2565 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ “ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็นที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ใช้ยาสมเหตุผล ประเทศมีความมั่นคงด้านยา อย่างยั่งยืน” ภายใน 20 ปี โดยมีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ระบบควบคุมยามีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล สอดคล้องกับค่าครองชีพและความสามารถในการจ่ายค่ายาของประชาชนและภาครัฐ มุ่งเน้นให้ประเทศมีความมั่นคงด้านยา สามารถผลิตและจัดหายาจำเป็นไว้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน รวมทั้งเพิ่มความสามารถของอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศในการแข่งขันสู่ระดับสากล

ทั้งนี้ตามร่างนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติฉบับดังกล่าวนั้น ได้มีการวางกรอบการดำเนินการผ่านยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายตัวชี้วัดที่ครอบคลุมการส่งเสริมและพัฒนาทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการประเมินศักยภาพจากองค์กรระดับสากลอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี 2565 มีมูลค่าการผลิตยาชีววัตถุกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 และจำนวนผลิตภัณฑ์ยานวัตกรรมหรือส่งออกได้รับการอนุญาตอย่างน้อย 30 รายการต่อปี พร้อมทั้งได้กำหนดกลไกการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 3-4ครั้งต่อปีด้วย

อ่าน : ครม.เห็นชอบร่าง กฎกระทรวง หลักเกณฑ์เช่าซื้อที่ดินและทรัพย์สิน กรมชลประทาน

- Advertisement -

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้รายงานผลการดำเนินงานของนโยบายแห่งชาติด้านยาพ.ศ.2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติพ.ศ.2555-2559 ด้วยว่า ส่วนใหญ่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด เช่น จำนวนรายการยาจำเป็นที่มีปัญหาการเข้าถึงได้รับการแก้ไขอย่างน้อย 20 รายการ จำนวนรายการยาสามัญรายการใหม่ที่ผลิตในประเทศอย่างน้อย 30 รายการ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผลในโรคเป้าหมายลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 สัดส่วนมูลค่าการบริโภคยาสามัญที่ผลิตในประเทศเมื่อเทียบยานำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ10 อย่างไรก็ตามยังมีการดำเนินงานบางส่วนที่ไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด เนื่องมาจากปัจจัยหลายด้านเช่น จำนวนแผนงานโครงการที่มีจำนวนมาก ข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ และยังขาดวิธีการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมได้

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News