HomePoliticsครม. มอบ การบินไทย จัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย

ครม. มอบ การบินไทย จัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติเฉพาะภารกิจขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย ซึ่งกำหนดให้ต้องดำเนินการโดยสายการบินแห่งชาติ (National Carrier) ของประเทศไทย และราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียฝ่ายละครึ่งหนึ่ง  โดยไม่อนุญาตให้สายการบินของประเทศอื่นนอกจากสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียดำเนินการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และให้ดำเนินการโดยรูปแบบเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) เท่านั้น  

แม้ว่าปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงเหลือร้อยละ 47.86  ทำให้มีสถานภาพเป็นสายการบินของเอกชนเทียบเท่ากับ สายการบินอื่น แต่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังเป็นสายการบินเดียวที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสายการบินเดียวที่ปฏิบัติภารกิจขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย รวมทั้งการกำหนดให้สายการบินใดเป็นสายการบินแห่งชาติยังเป็นเรื่องทางนโยบายของแต่ละประเทศด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 46,477,000 บาท ไว้แล้ว สำหรับในปีต่อๆไป กรมการปกครองจะจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

- Advertisement -

ทั้งนี้ กรมการปกครองได้เตรียมจัดทำโครงการสนับสนุนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่เดินทางไป – กลับ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 46.48 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในส่วนที่เพิ่มเติมจากราคาบัตรโดยสารให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากท่าอากาศยานนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำนวน 9 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 287 คน รวมทั้งสิ้น 2,583 คน ทั้งขาไปและขากลับ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2565

อ่าน : เร่งดันไทย “ฮับฮาลาลโลก” บุกตลาด 2 พันล้านคน

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News