HomeBT Newsปรับมาตรการ 'เราเที่ยวด้วยกัน' เข้าพัก 10 คืน/คน เพิ่มตั๋วเครื่องบิน 2,000 บาท/คน

ปรับมาตรการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ เข้าพัก 10 คืน/คน เพิ่มตั๋วเครื่องบิน 2,000 บาท/คน

ศบศ.นัดแรกไฟเขียวปรับปรุงมาตรการ เราเที่ยวด้วยกัน ขยายสิทธิ์เข้าพักจาก 5 คืนเป็น 10 คืนต่อคน เพิ่มเงินตั๋วเครื่องบินเป็นคนละ 2000 บาท หวังจูงใจเที่ยวระยะทางไกลมากขึ้น รอชง ครม.สัญจร ระยอง 25 ส.ค. นี้ พร้อมแพคเกจการจ้างงานจูงใจเอกชนจ้างบัณฑิตจบใหม่

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. ครั้งแรกที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมเป็นประธานว่าที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งมาตรการเร่งด่วนที่จะนำเสนอเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) จ.ระยอง ในวันที่ 25 ส.ค.จะเป็นในส่วนของการปรับปรุงรายละเอียดของมาตรการ เราเที่ยวด้วยกัน และรายงานแผนการจ้างแรงงานเพื่อแก้ปัญหาการว่างงานซึ่งเป็นปัญหาที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและต้องการให้แก้ปัญหาเร่งด่วน

ในส่วนของการปรับปรุงมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน ที่ปัจจุบันมีการใช้สิทธิ์ไปเพียงประมาณ 5.5 แสนคืนจาก 5 ล้านคืน จึงมีการเสนอให้ขยายสิทธิ์จากเดิม 5 คืน/คน เป็น 10 คืน/คน และขยายการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินในการเดินทางจาก 1,000 บาทต่อคน เป็น 2,000 บาทต่อคน

- Advertisement -

มาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้มีการเดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะในการเดินทางในระยะทางที่ไกลมากขึ้นซึ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการท่องเที่ยวยังจำกัดอยู่แค่ในส่วนของการท่องเที่ยวในระยะที่ขับรถไปถึงในส่วนนี้คงต้องหาทางให้คนไปท่องเที่ยวได้ในระยะทางที่ไกลขึ้นโดยสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินมากขึ้น

นอกจากนี้จะมีการปรับปรุงรายละเอียดของมาตรการนี้ให้ภาคธุรกิจและเอกชนรายใหญ่เข้าร่วมใช้สิทธิ์ด้วย รวมถึงบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาเข้าร่วมโครงการ เช่นในการอบรม สัมนา ของบริษัทก็ให้มาเข้าร่วมมาตรการนี้เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น

ส่วนมาตรการแรงงานกระทรวงแรงงานจะนำเสนอรายละเอียดของความต้องการแรงงานในภาพรวมซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการแรงงานในอนาคตมากกว่าล้านตำแหน่งมาจากการจ้างงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่จะจบการศึกษาประมาณ 4 แสนคนซึ่งจะจูงใจเอกชนในลักษณะของร่วมจ่าย (Co-payment) การจ้างงานภาครัฐและเอกชนที่ครอบคลุมการว่างงานในระบบที่มีอยู่มากกว่า 4 แสนคน ที่เหลือจะมีการทยอยจ้างงานในส่วนโครงการที่มีการอนุมัติเงินกู้ในกรอบฯวงเงิน 4 แสนล้านบาท

นอจากนี้ศบศ.ยังเห็นชอบแนวทางการดำเนินการมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นที่ (Micro) ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมการจ้างงานในระดับพื้นที่ การสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โดยจะมีกลไกดำเนินการผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดเป็นหลัก และ ระดับประเทศ (Macro) ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวได้ในระดับศักยภาพ การส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงานในภาพรวม รวมทั้งการวางรากฐานและผลักดันให้เศรษฐกิจปรับเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ โดยจะมีกลไกดำเนินการผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นหลัก

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอมาตรการในระยะเร่งด่วนที่สำคัญ ๆ 4 มาตรการ ดังนี้

มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้แก่ การออกมาตรการกระตุ้นและส่งเสริมไทยเที่ยวไทยเพิ่มเติม การสร้างแรงจูงใจให้พันธมิตรภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว และการวางแนวทางมาตรการนำร่องเพื่อเปิดรับท่องเที่ยวเฉพาะพื้นที่ (ภูเก็ตโมเดล) อย่างรอบคอบและรัดกุม

มาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจและ SMEs ได้แก่ การสนับสนุนสภาพคล่องให้ตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย การส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ช่วยสร้างพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ สำหรับ SMEs และการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในระดับพื้นที่

มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน ได้แก่ การส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้ที่จบใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน การส่งเสริมการจ้างงานเพิ่มเติมเพื่อทดแทนแรงงานต่างด้าว การรักษาการจ้างงานเดิมโดยเน้นในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งแรงงานในและนอกระบบ และการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับผู้มีรายได้น้อย และ

มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ได้แก่ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มเติมระยะใหม่ และมาตรการเปิดรับผู้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดมาตรการในระยะเร่งด่วนตามกรอบข้อเสนอมาตรการเศรษฐกิจ รวมทั้งการขอต่ออายุและ/หรือข้อเสนอเพิ่มเติมของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจตามเหมาะสมและความจำเป็น

นอกจากเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย (1) คณะอนุกรรมการเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน (2) คณะอนุกรรมการเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจในระยะปานกลางและระยะยาว และ (3) คณะอนุกรรมการสนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อจัดวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินมาตรการเศรษฐกิจและนำเสนอศูนย์บริหารเศรษฐกิจพิจารณาต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้นายสมิทธ์ พนมยงค์ ทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News