HomePoliticsรัฐฯ เพิ่มช่องทางขอใบอนุญาต สินค้าเกษตรและอาหาร ผ่านออนไลน์

รัฐฯ เพิ่มช่องทางขอใบอนุญาต สินค้าเกษตรและอาหาร ผ่านออนไลน์

รัฐบาลเพิ่มช่องทางขอใบอนุญาตผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ผ่านออนไลน์ 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. ….  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ให้สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งร่างกฎกระทรวงมีสาระสำคัญดังนี้

1.กำหนดให้การยื่นคำขอใบอนุญาต การออกใบรับคำขอใบอนุญาต การแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม และการอนุญาต ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก หากไม่สามารถดำเนินการทางวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ดำเนินการ ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

- Advertisement -

2.เมื่อได้รับคำขอใบอนุญาต ให้สำนักงานดำเนินการดังนี้

-ออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน

-กรณีคำขอรับใบอนุญาตหรือข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้บันทึกความบกพร่องนั้นไว้ และแจ้งผู้ขอใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

-พิจารณาอนุญาตและแจ้งผลภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ขอใบอนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

-กรณีผู้ที่ขอใบอนุญาตขาดคุณสมบัติ ให้สำนักงานมีคำสั่งไม่อนุญาตและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอใบอนุญาตรับทราบพร้อมเหตุผล และมีสิทธิอุทธรณ์ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีคำสั่งไม่อนุญาต

3.บรรดาคำขอใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือตรวจสอบ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นตามกฎกระทรวงนี้

นางสาวรัชดากล่าวด้วยว่า เมื่อร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร  ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อและเป็นการขับเคลื่อนหน่วยงานราชการสู่รัฐบาลดิจิทัล

อ่าน : ขยายเวลานำเข้าายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ต้านโควิด-19

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News