HomePoliticsครม. อนุมัติต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นให้กฟผ. วงเงินหนึ่งหมื่นล้านบาท

ครม. อนุมัติต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นให้กฟผ. วงเงินหนึ่งหมื่นล้านบาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line วงเงินปีละ 10,000 ล้านบาท ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 ภายใต้เงื่อนไขเดิม

คือ กู้เบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน การทำ Trust Receipt (T/R) และการทำสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม (Call Loan) โดยให้พิจารณาทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินที่มีต้นทุนต่ำที่สุด ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง (กค.) ไม่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยจากการกู้เงินดังกล่าว เพื่อให้ กฟผ. สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงพลังงานรายงานว่า วงเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของ กฟผ. ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบไว้ จะหมดอายุลงในวันที่ 11 กันยายน 2564 แต่ กฟผ. ยังมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินกู้ดังกล่าว เพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็นจำนวนที่สูงมากในการดำเนินงาน

- Advertisement -

โดยมีรายจ่ายประจำที่ต้องชำระ ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายลงทุน และอื่น ๆ รวมทั้งรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ เช่น การขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อกระแสไฟฟ้ารายใหญ่บางราย ทำให้ส่งผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสด รวมทั้งรายได้จากค่าไฟฟ้าหรือค่าขายไฟฟ้าที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบการต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นของกฟผ. ด้วยแล้ว

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News