HomePoliticsครม.เห็นชอบขอคืน ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย คิดจากดอกเบี้ยพันธบัตรกระทรวงการคลัง ทำผ่านออนไลน์

ครม.เห็นชอบขอคืน ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย คิดจากดอกเบี้ยพันธบัตรกระทรวงการคลัง ทำผ่านออนไลน์

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ว่า ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ได้จากตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดรองตราสารหนี้ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้สามารถขอคืนเงินภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มความรวดเร็วของกรมสรรพากรในการพิจารณาคืนเงินภาษี ร่างกฎกระทรวงมีสาระสำคัญดังนี้ 

กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย จากการได้ดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก สามารถยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่หักจากดอกเบี้ยที่ได้จากพันธบัตรออมทรัพย์ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการเป็นผู้ทรงพันธบัตรออมทรัพย์ของบุคคลนั้น (สำหรับกรณีที่มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยดังกล่าว ทั้งจำนวนไว้แล้ว)  โดยต้องยื่นคำร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินที่ได้มีความตกลงกับกรมสรรพากรแล้ว ซึ่งปัจจุบัน มีเพียงธนาคารกรุงไทยแห่งเดียว หรือบุคคลที่จะยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินนั้น ต้องแต่งตั้งสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นตัวแทนในการยื่นคำร้องต่อกรมสรรพากร

อ่าน : รองโฆษก รบ. เผย พบขยะลอยน้ำผลจากโควิด – สัตว์เกยตื้นมากขึ้น

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News