Home Politics ครม. เห็นชอบความตกลงอาเซียน ด้านความปลอดภัยอาหาร

ครม. เห็นชอบความตกลงอาเซียน ด้านความปลอดภัยอาหาร

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ว่า ครม.เห็นชอบลงนามความตกลงว่าด้วยกรอบข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาหาร (ASEAN Food Safety Regulatory framework Agreement: AFSRF Agreement) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  ซึ่งความตกลง AFSRF Agreement จะมีผลบังคับใช้ในวันที่รัฐสมาชิกลำดับที่ 10 มอบสัตยาบัน ให้การเห็นชอบ หรือให้การยอมรับแก่เลขาธิการอาเซียน โดยไม่มีข้อสงวนใดๆ ต่อความตกลงนี้ 

สำหรับสาระสำคัญของความตกดังกล่าว เป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินการทั้งหมดอย่างบูรณาการและครอบคลุมความปลอดภัยอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของอาหารปลอดภัยในอาเซียน โดยลดอุปสรรคทางการค้าอาหารภายในอาเซียนให้เหลือน้อยที่สุด และลดความแตกต่างของระบบการควบคุมของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งกำหนดหน้าที่ให้รัฐสมาชิกต้องปฏิบัติตามดังนี้

1.จัดให้มีระบบการควบคุมความปลอดภัยอาหาร และนำระบบนั้นไปใช้ดำเนินการตลอดห่วงโซ่อาหาร ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการผลิต การแปรรูป การกระจายสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอาหารที่นำไปวางตลาดมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคของมนุษย์และกำหนดมาตรการพร้อมบทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของตน นอกจากนี้ อาหารที่ส่งออกหรือส่งกลับออกไปยังตลาดของรัฐสมาชิกอื่น จะต้องเป็นไปตามความตกลงนี้ด้วย

- Advertisement -

2.ต้องยอมรับผลการตรวจสอบ การรับรอง และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ของรัฐสมาชิกอื่นตามที่กำหนดไว้ในความตกลงนี้

3.จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านความปลอดภัยอาหารอาเซียน (ASEAN Food Safety Committee: AFSCC) โดยมีหน้าที่ (1)วางแผน กำกับดูแล และทบทวนการดำเนินงานของความตกลงนี้ (2)ติดต่อประสานงานกับองค์กรของอาเซียนและดำเนินการตามข้อริเริ่มของอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร รวมถึง (3)รายงานความก้าวหน้าเป็นระยะที่เกี่ยวข้องกับความตกลงนี้ ต่อการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ เจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข

4.ต้องระบุหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ด้านความปลอดภัยอาหารของตน และแจ้งให้สำนักเลขาธิการอาเซียนทราบ สำหรับหน่วยงานของไทย คือ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

5.ให้ใช้พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน มาใช้ในการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และตีความหรือการปฏิบัติตามความตกลงนี้

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการลงนาม AFSRF Agreement ในครั้งนี้ คือ การเป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยอาหารของอาเซียน รวมถึงสร้างความร่วมมือและบูรณาการงานด้านความปลอดภัยอาหารที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านเกษตร เศรษฐกิจ และสุขภาพของอาเซียนและของประเทศสมาชิกในอาเซียน ทั้งนี้ หลังจากที่ตัวแทนรัฐบาลได้ลงนามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ครม.จะเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

อ่าน : นายกฯปลื้ม พาณิชย์จัด “จับคู่กู้เงิน” ช่วยร้านอาหารเข้าถึงสินเชื่อผ่อนปรนพิเศษ

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News