Home Politics เห็นชอบปฏิญญาเมืองและการขนส่ง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

เห็นชอบปฏิญญาเมืองและการขนส่ง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างปฏิญญาเมืองและการขนส่ง : ความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว โดยจะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯในที่ประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ว่าด้วยเมืองและการขนส่ง : ความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน ผ่านระบบการประชุมทางไกลในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ ตามที่คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก(เอสแคป)ได้มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมแจ้งเชิญเข้าร่วมปรระชุมดังกล่าว

สำหรับร่างปฏิญญาเมืองและการขนส่ง : ความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพและความยั่งยืนนี้ มีวัตถุประสงค์ในการให้ประเทศสมาชิกได้แสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งภายในเมืองที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายในเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชนในการพัฒนาสู่ความเป็นเมือง รวมถึงการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องยนต์ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นจากการจราจรภายในเมือง การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อลดต้นทุนการเดินทางและปัญหาการจราจรหนาแน่น การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองที่รองรับยานพาหนะที่มีขนาดเบาและการขนส่งที่ไร้เครื่องยนต์

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า  การพัฒนาระบบขนส่งแบบดิจิทัลและสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนการมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการขนส่งภายในเมืองที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินการ เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) หรือสภาวะวิกฤติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

- Advertisement -

อ่าน : ครม. ผ่านแผนปฏิบัติการภาค 6 ภาค 505 โครงการ วงเงิน 63,595.76 ล้านบาท

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News