HomeCOVID-19โควิด19 ระบาด งาน PART-TIME วูบ

โควิด19 ระบาด งาน PART-TIME วูบ

การจ้างงานเป็นดัชนีสะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ หากเศรษฐกิจขยายตัวได้ดี การจ้างงานของประเทศก็จะมีมากขึ้น ซึ่งมักจะดูข้อมูลจากการเข้าสู่ระบบประกันสังคม หรือ การจัดเก็บภาษีเงินได้ แต่อาจดูได้จากการลงประกาศการรับสมัครการจ้างงานอีกทางหนึ่งด้วย

EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ ทําการรวมรวมข้อมูล (web scraping) จากเว็บไซต์ JobsDB.com และพบว่าจํานวนประกาศรับสมัครงานลดลงถึง 37.4% นับตั้งแต่เริ่มมีการประกาศ lockdown EIC มองว่าข้อมูลจากเว็บไซต์ JobsDB.com ในส่วนของจำนวนประกาศรับสมัคร

งานประเภทต่าง ๆ สามารถสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดแรงงานได้อย่างเป็นปัจจุบันมากกว่าข้อมูลตลาดแรงงานโดยทั่วไปที่อาจมีความล่าช้ามากกว่าในการติดตาม

- Advertisement -

EIC พบว่า จำนวนประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 มีจำนวนประกาศอยู่ที่ 9.2 พันตำแหน่ง คิดเป็นการลดลงถึง 37.4% จากวันที่ 21 มีนาคม 2563 (1 วันก่อนประกาศ lockdown กรุงเทพฯ และปริมณฑลจากการระบาดของ COVID-19)

จํานวนประกาศรับสมัครงานลดลงสําหรับการจ้างงานในทุกประเภท โดยเฉพาะงานในประเภท part-time ซึ่งเป็นงานที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจสูง จำนวนประกาศรับสมัครงานประเภท part-time ลดลงถึง 55.4%(ณ วันที่ 24 เมษายน เทียบกับ ณ วันที่ 21 มีนาคม) ซึ่งเป็นอัตราการลดลงที่มากกว่าในภาพรวม (37.4%) อย่างมีนัยสาคัญ 

EIC มองว่าแม้สัดส่วนงานประเภท part-time จะมีไม่มากบนเว็บไซต์ JobsDB.com คือคิดเป็นเพียง 0.8% ของประกาศทั้งหมด แต่ก็อาจเป็นตัวสะท้อนภาวะการจ้างงานประเภท part-time ของเศรษฐกิจโดยรวมที่กำลังได้รับผลกระทบค่อนข้างมากได้

นอกจากนี้ จํานวนประกาศรับสมัครงานลดลงในทุกกลุ่มเงินเดือน โดยงานที่ได้เงินเดือนน้อยมีจํานวนลดลงมากกว่างานเงินเดือนสูง เมื่อพิจารณาแยกตามระดับเงินเดือน พบว่า ประกาศรับสมัครงานสาหรับกลุ่มงานที่เงินเดือนน้อยที่สุด คือน้อยกว่า 1.5 หมื่นบาทมีจำนวนลดลงมากที่สุดถึง 50.9% ขณะที่งานที่ได้เงินเดือนสูงกว่าจะมีจำนวนประกาศรับสมัครงานที่ลดลงน้อยกว่าลดหลั่นกันไปตามลำดับ

EIC มองว่าสาเหตุที่งานที่ได้เงินเดือนน้อยมีจำนวนลดลงมาก เป็นพิเศษนั้นน่าจะมาจากการที่กลุ่มเงินเดือนน้อยเป็นคนส่วนใหญ่ในสาขาธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ค้าส่ง-ค้าปลีก เป็นต้น ขณะที่ส่วนเงินเดือนสูงเป็นงานในสาขาธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบหรือเป็นงานที่ใช้ทักษะสูงและงานระดับผู้บริหาร

ทั้งนี้ งานที่ได้รับเงินเดือน ในช่วง 3-5 หมื่นบาทนั้นมีสัดส่วนสูงที่สุดในเว็บไซต์ JobsDB.com โดยคิดเป็น 36.0% ของประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด

นอกจากนี้ จํานวนประกาศรับสมัครงานในภาคเอกชนลดลงในทุกสาขาธุรกิจสะท้อนถึงผลกระทบของวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง นำโดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งจำนวนงานลดลงถึง 63.0% ตามมาด้วยการผลิต รถยนต์ และค้าส่งค้าปลีกที่ลดลงที่ 58.9% และ 48.0% ตามลาดับ

ทั้ง 3 สาขาธุรกิจล้วนแล้วแต่เป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการหดตัวของกำลังซื้อและการหยุดชะงักของหลาย ๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่งานในสาขาธุรกิจอื่น ๆ ก็มีการลดลงในระดับเกิน 20% ขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ สะท้อนผลกระทบทางเศรษฐกิจที่กินวงกว้างและความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ถดถอย ทั้งนี้มีเพียงงานในองค์กรภาครัฐ/องค์กรอิสระ (คิดเป็น 0.3% ของการรับสมัครงานทั้งหมด) ที่ยังมีประกาศรับสมัครงานเพิ่มขึ้นที่ 25.0% ในช่วงเดียวกัน

EIC มองว่าการลดลงของประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์ JobsDB.com เป็นอีกตัวสะท้อนถึงสภาวะตลาดแรงงาน ที่ซบเซาซึ่งอาจใช้เวลานานในการฟื้นตัวประกาศรับสมัครงานที่หายไปเป็นจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้นถือเป็นสัญญาณหนึ่งที่สะท้อนถึงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความรุนแรงมากและกินวงกว้างจากปัจจัยลบรอบด้านที่เข้ามากระทบกับเศรษฐกิจที่มีความเปราะบางอยู่เป็นทุนเดิม

EIC ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า ซึ่งจะทำให้ตลาดแรงงานยังคงมีความเสี่ยงและอาจซบเซาไปอีกระยะหนึ่ง โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจตามที่ EIC เคยประเมินไว้ โดยสาเหตุหลักมาจากการที่ธุรกิจส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะระมัดระวังในการใช้จ่ายและการจ้างงานในภาวะที่ความไม่แน่นอนด้าน รายได้ยังสูง ซึ่งจะส่งผลให้กำลังแรงงานที่ว่างงานรวมถึงกลุ่มบัณฑิตจบใหม่นั้นจะหางานได้ยากขึ้น และสภาวะตลาดแรงงาน ที่ซบเซานี้ก็จะส่งผลต่อเนื่องทำให้การปรับขึ้นค่าจ้างในระยะต่อไปมีข้อจากัดด้วยเช่นกัน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News