Home Opinions ภาษีสำหรับประกอบธุรกิจผ่าน PayPal

ภาษีสำหรับประกอบธุรกิจผ่าน PayPal

ปุจฉา : บริษัทฯ เป็นลักษณะสอนภาษาโดยการรับเงินทาง PayPal และจ่ายเงินให้กับครูต่างชาติ (ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย) กรรมการบริษัทฯ เป็นชาวต่างชาติเปิดธุรกิจทางด้านสอนภาษา+จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยค่ะ แต่การรับเงินค่าเรียนจะให้ลูกค้าจ่ายทาง PayPal และ ทางบริษัทฯ จะจ่ายเงินให้กับครูต่างชาติทาง PayPal ลักษณะแบบนี้มีอะไรเกี่ยวกับทางด้านภาษีได้บ้างคะ

วิสัชนา : กรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการให้บริการสอนภาษา โดยการรับเงินจากลูกค้าและจ่ายเงินให้กับครูต่างชาติทาง PayPal นั้น

1.กรณีบริษัทฯ มิได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนเพื่อสอนภาษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

- Advertisement -

(1) กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ ต้องนำรายได้จากการประกอบกิจการ หรือเนื่องจากการประกอบกิจการที่ได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีทั้งสิ้น ไปรวมคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

(2) กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ต้องนำรายได้จากการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร

2.กรณีที่บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนฯ จากกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

(1) กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล โรงเรียนฯ จึงเป็นนิติบุคคลนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต และบริษัทฯ มีฐานะเป็นผู้แทนของโรงเรียนเอกชนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว กรณีนี้จึงถือว่าบริษัทฯ มิได้เป็นผู้ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน การที่มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้โรงเรียนฯ โดยคณะกรรมการบริหารทำการจัดสรรผลตอบแทนที่ได้ จากการดำเนินการของโรงเรียนฯ ให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้รับใบอนุญาตตอบแทนที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว จึงเป็นการจ่ายเงินเพื่อตอบแทนการที่บริษัทฯ ดำเนินการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทฯ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 588) พ.ศ. 2558 ส่วนกรณีที่บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ ตามข้อหารือ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีว่าเป็นของบริษัทฯ หากบริษัทฯ รับรู้รายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ของบริษัทฯ กรณีถือว่าเป็นรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับเนื่องจากกิจการอื่นนอกจากการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน บริษัทฯ ต้องนำมารวมเป็นรายได้เพื่อการคำนวณกำไรสุทธิ และไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 588) พ.ศ. 2558 (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0702/5981 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2561)

(2) กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้จากการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนฯ จากกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ย่อมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร

 

Latest

เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์

ปัญหากองขยะที่เริ่มจากหลุมฝังกลบ แล้วพอกพูนล้นหลามจนกลายเป็นกองขยะที่ประชิดป่าเขา แหล่งน้ำ หรือทะเล ที่เราเริ่มเห็นเป็นปัญหาชัดขึ้นมากในทุกเมืองใหญ่ ขยะเหล่านี้นอกจากจะสามารถแปรเป็นพลังงานผ่านการเผาอย่างถูกวิธีแล้ว เทคโนโลยีและวิธีการคัดแยกที่แม่นยำ รวดเร็ว ตลอดทั้งการจัดการขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิดอย่างมีความรู้นั้นจึงสำคัญมาก ปัจจุบันเราสามารถนำขยะที่แยกคัดหมุนเวียนให้กลับมามีประโยชน์ใช้สอยได้มากกว่าที่เคยคิด เช่น แปรพลาสติกถนอมอาหาร หรือที่เรียกกันติดปากว่า พลาสติกแร็ป ซึ่งมีความใส หยุ่นเหนียว แต่ใช้เข้าเตาไมโครเวฟหนเดียวก็ถูกขยำทิ้งมาหลอมทำรองเท้าบู๊ตยางที่ใช้ในห้องปลอดเชื้อทางการแพทย์ได้  หรือนำขยะพลาสติกมาหลอมรวมด้วยเทคโนโลยีที่ถูกต้องทำเป็นวัสดุประดับอาคาร ทำบล็อกปูพื้น หรือผสมในวัสดุปูทับหน้าผิวถนนและทางเท้า หรือหากนำเศษขยะพลาสติกที่คัดแยกทำความสะอาดดีแล้วมาสับหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วหลอมหรือบดอัดเป็นสินค้าง่ายๆ เช่น รองเท้าแตะ ทำพื้นรองเท้าแฟชั่น หรือทำเป็นเส้นใยผลิตเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับแฟชั่นต่างๆ ได้...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้ 3 ราย ตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลกเฉียดล้านราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ โควิดวันนี้ (26 ก.ย. 2563) ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ซึ่งเดินทางกลับมาจาก ลักเซมเบิร์ก 1 ราย, ตุรกี 1 ราย และ แอลเบเนีย 1...

อุตฯ อาหารทรานส์ฟอร์เมชั่นสู่ ‘โปรตีนจากพืช’

อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกกำลังถึงเวลาทรานส์ฟอร์เมชั่นครั้งใหญ่ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องการโภชนาการอาหารขั้นสูงมากกว่าจะเป็นเพียงแค่การบริโภคขั้นพื้นฐานอีกต่อไป เทรนด์ดังกล่าวทำให้ยักษ์ใหญ่ในวงการอาหารต้องปรับตัว แดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ผู้ผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-Based Food) กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมอาหารต้องปรับตัวมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น โดยผู้บริโภค 1 ใน 3...

2 สายการบินยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น จ่อฟื้นเที่ยวบิน หลังจีนผ่อนข้อจำกัดเดินทาง

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า สายการบินชั้นนำของญี่ปุ่น 2 รายจะกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินบางเส้นทางที่เชื่อมระหว่างญี่ปุ่นและจีนแผ่นดินใหญ่อีกครั้งในเร็ววัน หลังจีนประกาศผ่อนปรนข้อจำกัดด้านการเดินทางของประเทศ จนถึงปัจจุบัน มีสายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ส (All Nippon Airways) และสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ส (Japan Airlines) ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดให้บริการเส้นทางบินรายละ 1 เส้นทางไปยังจีน อ่าน : AirAsia เปิดเที่ยวบิน เชียงใหม่-ภูเก็ต-กระบี่-สุราษฎร์ฯ...

Related News

ปตท.จับมือองค์การเภสัชสร้างโรงงานยารักษามะเร็ง คาดเริ่มผลิตปี 2570

ปตท.-องค์การเภสัช จับมือสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมยาของประเทศ คาดจะเริ่มผลิตปี 2570  ในวันนี้ (25 กันยายน 2563) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายสุพัฒนพงษ์   พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาร่วมพัฒนาโครงการโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง ระหว่างองค์การเภสัชกรรม โดยนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยนายอรรถพล...

เปิด 10 อันดับบริษัท’เปลี่ยนโลก’ ผู้ผลิตยาสู้โควิด-19 คว้าอันดับ 1

FORTUNE ประกาศรายชื่อบริษัท “เปลี่ยนโลก” ประจำปี ครั้งที่ 6 "The Vaccine Makers" คว้าที่หนึ่ง ตามด้วย Alibaba อันดับ 2 และ PayPal ติดอันดับ 3 ในการจัดอันดับบริษัทที่ทำผลงานได้ดี ด้วยการทำดีเพื่อสังคม FORTUNE ประกาศรายชื่อบริษัทเปลี่ยนโลก หรือ "Change the World" List ประจำปี...

บริษัทถุงมือยางมาเลย์กำไรกระฉูด อานิสงส์จากโควิด-19

บริษัท Top Glove ผู้ผลิตถุงมือยางแห่งมาเลเซีย รายงานกำไรพุ่งกระฉูดหลายเท่าตัว อานิสงส์โควิด-19 ทำความต้องการถุงมือยางทั่วโลกทะยาน ผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ รายงานกำไรสุทธิสูงสุดเท่าที่เคยรายงาน เป็นจำนวน 1,290 ล้านริงกิต หรือกว่า 9,000 ล้านบาทสำหรับไตรมาส 4 ที่สิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค. มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 74.2 ล้านริงกิต ประมาณ 18 เท่า...

SCM เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 8 ก.ย. 63 นี้

บมจ. ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทั้งในและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง หรือ MLM พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 ก.ย. นี้ ด้วย มูลค่าหลักทรัพย์    ณ ราคา 1,140 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า “SCM” นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  บมจ. ซัคเซสมอร์...

โควิด-19 ทุบธุรกิจครึ่งปีแรกกระอัก ค้าปลีก อาหาร โรงแรม สูญมากกว่า 50%

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นับตั้งแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ฉุดเศรษฐกิจทั่วโลกให้อยู่ในภาวะถดถอย เช่นเดียวกับเศรษฐกิจในประเทศไทยที่ช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2563 หลากหลาย ธุรกิจ ต้องเผชิญกับรายได้ที่ลดลงอย่างหนัก ทั้งธุรกิจค้าปลีก โรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค เริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้าปลีกภายใต้ยักษ์ใหญ่สองบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีก “บิ๊กซี” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค พบว่า...