HomeOpinionsAI in Real-World Series: จริงหรือที่ AI จะเป็นภัยคุกคามต่ออนาคตของมนุษย์

AI in Real-World Series: จริงหรือที่ AI จะเป็นภัยคุกคามต่ออนาคตของมนุษย์

 

มีการถกเกียงกันมานานในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI)  จะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์หรือไม่ หากพิจารณาถึงในเวทีระดับโลกก็สามารถเห็นได้ชัดเจนว่ามีแนวความคิดแยกออกเป็นสองทิศทางอย่างชัดเจน โดยล่าสุดเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ในงาน World Artificial Intelligence Conference ที่จัดขึ้นที่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยมีไฮไลท์เป็นวิวาทะระหว่าง อีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้ง SpaceX ผู้ที่สนับสนุนแนวคิดว่า AI เป็นภัยคุกคามของมนุษย์ และ แจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้ง Alibaba ผู้ที่มองว่า AI จะทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ดีขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อสองปีก่อน ทางอีลอน มัสก์ ก็มีประเด็นที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้ง Facebook ว่าไม่เข้าใจ AI เอาเลย ซึ่งมุมมองของมาร์ค มองว่า AI จำเข้ามาทำให้ชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น ถ้าพิจารณาถึงรายละเอียดของความสามารถของ AI และระดับของภัยคุกคามที่มีต่อมนุษย์จริงๆ เราอาจจะต้องพิจารณาในเชิงรายละเอียดมากกว่านี้ หากจะพิจารณาถึงภัยคุกคามของ AI ต่อมนุษย์ เราควรพิจารณาในหลายมิติและขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นๆ เช่น มิติในเรื่องชีวิตและทรัพย์สิน มิติในเรื่องสังคม มิติในเรื่องการเงินและเศรษฐกิจ มิติในเรื่องส่วนบุคคล เป็นต้น

ระบบ AI เป็นการสร้างและบูรณาการชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ (Algorithm) ซึ่งเป็นวิธีการ เทคนิค รูปแบบ ขั้นตอน และ เงื่อนไขของการทำงานต่างๆ ที่จำลองรูปแบบ องค์ประกอบในการคิดวิเคราะห์ของเหตุและผลของการตัดสินใจ ซึ่งจำลองชุดคำสั่งในการดำเนินการเหล่านี้มาจากการดึงองค์ความรู้จากผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งผู้พัฒนาระบบ AI อาจเลือกนำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลไปแสดงผลหรือผสมผสานกับอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ เพื่อสำหรับการประยุกต์ใช้งานต่อไป

- Advertisement -

อ้างอิงถึงข้อมูลจาก Pew Research Center และ Elon University’s Imagining the Internet Center ได้ทำวิจัยและเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์ถึงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในปี 2561 โดยแบ่งกลุ่มการแสดงความกังวลถึงอนาคตของมนุษย์ที่จะถูกระบบ AI เข้ามา Disrupt ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยสรุปออกได้ดังนี้

 • Human Agency: ระบบ AI เข้ามาเป็นตัวกลางของกระบวนการและการตัดสินใจ ซึ่งทำให้มนุษย์สูญเสียความรู้ส่วนที่เป็น Know-how และเข้าใจถึงความเป็นมาของการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งทำให้สูญเสียความเป็นส่วนตัวและอำนาจในการเลือกดำเนินการและตัดสินใจ ซึ่งผลกระทบนี้จะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคต
 • Data Abuse: เครื่องมือที่เป็น AI ส่วนใหญ่จะอยู่ในมือขององค์ธุรกิจขนาดใหญ่หรือรัฐบาล ซึ่งมักมีความละเลยในเรื่องจริยธรรมในการจัดการด้านความข้อมูล ระบบ AI เหล่านี้มักถูกกระจายอยู่ทั่วโลกซึ่งทำให้ยากต่อการจัดการและการควบคุม บ่อยครั้งที่ข้อมูลเหล่านั้นถูกใช้ไปโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือรั่วไหลออกสู่สาธารณะ
 • Job Loss: หากเปรียบเทียบกับการทำงานระหว่างมนุษย์ และ ระบบ AI ที่ผู้ประกอบการนำเข้ามาใช้ในธุรกิจ เป็นที่แน่ชัดว่าในระยะยาว ระบบ AI สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนในการดำเนินการที่ประหยัดกว่า อีกไม่นานเราอาจจะเห็นการตกงานของมนุษย์อย่างมโหฬารและมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น รูปแบบของงานของมนุษย์จะเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างแน่นอน
 • Dependence Lock-in: ผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มอาจมองว่า ระบบ AI จะช่วยขยายความสามารถของมนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อีกกลุ่มมองว่า ระบบ AI จะทำให้มนุษย์ยึดติดความง่ายและสะดวกสบายในการใช้งานระบบ AI จนทำให้ความสามารถในการใช้ความคิดและตัดสินใจด้วยตนเองของมนุษย์แย่ลง
 • Mayhem: สิ่งนี้คือความกลัวซึ่งสะท้อนมาจากนิยายหรือภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ซึ่งกลายมาเป็นความจริงมากขึ้นในปัจจุบัน หากการนำระบบ AI มาใช้แบบผิดๆ หรือใช้งานแบบสุดขั้วเพื่อก่ออาชญากรรม เหมือนกันที่ปรากฏในภาพยนตร์อย่าง The Terminator ฝันร้ายของมนุษย์ก็อาจกลายเป็นจริงขึ้นมา

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ณ ปัจจุบันนี้ ระบบ AI ไม่มีสามารถในการทำดำเนินการใดๆที่เกินไปกว่าที่มนุษย์อนุญาตหรือกำหนดเอาไว้ล่วงหน้า การทำให้ AI สามารถเข้าใจถึงสิ่งต่างๆนั้น ล้วนเกิดจากการที่มนุษย์เป็นผู้บรรจุข้อมูลและบอกให้ระบบรับรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งใด ในการสอนให้ระบบ AI เรียนรู้เพื่อรู้จักสิ่งต่างๆ

ในซีรีย์ด้าน AI นี้ จะครอบคลุมในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับเทคโนโลยีด้านต่างๆอย่างครบถ้วน บทความหน้า จะกล่าวถึงระบบ AI ในมุมที่เป็นประโยชน์ ที่ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งกลายเป็นพฤติกรรม วัฒนธรรม และทัศนคติของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต

Endnotes

 • Agarwal, R (2018), 10 Examples of Artificial Intelligence You’re Using in Daily Life, Beebom, 21 September 2018
  (URL: https://beebom.com/examples-of-artificial-intelligence/)
 • Anderson, J; Rainie, L (2018), Artificial Intelligence and the Future of Humans, Pew Reearch Center, 10 December 2018
  (URL: https://www.pewinternet.org/2018/12/10/artificial-intelligence-and-the-future-of-humans/)
 • BCC (2019), Elon Musk and Jack Ma Disagree About AI’s Threat, BCC, 20 August 2019
  (URL: https://www.bbc.com/news/technology-49508091)
 • Narula, Gautam (2019), Everyday Examples of Artificial Intelligence and Machine Learning, EMERJ, 5 August 2019
  (URL: https://emerj.com/ai-sector-overviews/everyday-examples-of-ai/)
 • New China TV (2019), Jack Ma and Elon Musk Hold Debate on Shanghai, New China TV on Youtube, 29 August 2019
  (URL: https://www.youtube.com/watch?v=f3lUEnMaiAU)
 • Wakefield, J (2017), Musk and Zuckerberg Clash Over Future of AI, BBC, 25 July 2017
  (URL: https://www.bbc.com/news/technology-40716301)
Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News