HomeOpinionsภาษีผลประโยชน์ เรื่องต้องรู้สำหรับการซื้อคอนโด

ภาษีผลประโยชน์ เรื่องต้องรู้สำหรับการซื้อคอนโด

ปุจฉา: ดิฉันซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาซื้อคอนโดของบริษัท ก. เป็น campaign ดังนี้ มีภาระภาษีอย่างไรบ้างคะ

  1. ผู้จะขายตกลงขายห้องชุดให้แก่ผู้จะซื้อ และผู้จะซื้อ ตกลงให้ผู้จะขายใช้ประโยชน์ห้องชุดโดยการเช่าหรือหาประโยชน์อื่นใดเป็นเวลา 36 (สามสิบหก) เดือน นับแต่โอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนที่ 25 ของระยะเวลาการได้ใช้ประโยชน์ หากผู้จะซื้อมีความประสงค์จะขายห้องชุด ต้องแจ้งความประสงค์ให้ผู้จะขายทราบ โดยผู้จะขายจะดําเนินการขายห้องชุดให้แก่บุคคลอื่นต่อไป และให้ถือว่า บันทึกข้อตกลงนี้สิ้นผลลงนับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์
  2. ผู้จะขายตกลงชําระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ห้องชุดให้แก่ผู้จะซื้อตลอดเวลาที่ได้ใช้ประโยชน์ห้องชุด การันตี yield 5% จ่ายให้ทุกเดือน โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% จะจ่ายทุกวันที่ 25 ของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ ผู้จะซื้อตกลงจะไม่โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่บุคคลอื่นตลอดอายุบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
  3. ผู้จะขายรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ทั้งในขณะโอนขายแก่ผู้จะซื้อ และในขณะรับซื้อคืน รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุน ค่าสาธารณูปโภค และเงินอื่นใดที่นิติบุคคลอาคารชุดเรียกเก็บจากเจ้าของร่วม รวมถึงการดูแลรักษาห้องชุดให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาที่ผู้จะขายใช้ประโยชน์ห้องชุด
  4. เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 36 เดือน ให้ถือว่า บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นอันสิ้นสุดลง หากผู้จะซื้อประสงค์จะขายคืนห้องชุด ผู้จะขายจะรับซื้อคืนในราคาเท่ากับที่ผู้จะซื้อจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ไป

วิสัชนา: 1. ภาระภาษีอากรเนื่องจากผลตอบแทนจากการให้เช่าห้องชุดในอาคารชุด เป็นดังนี้

1.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 5% ของเงินได้ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528

- Advertisement -

1.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เจ้าของห้องชุดที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องนำเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าเช่าห้องชุดไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับเงินได้ที่ได้รับในเดือนมกราคม และมิถุนายน โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ภายในเดือนกันยายน ของทุกปี และให้นำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตลอดทังปีภาษี ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภายในเดือนมีนาคม ของปีถัดไป

1.3 อากรแสตมป์ สำหรับตราสารเช่าอสังหาริมทรัพย์ในอัตรา 1 บาทต่อทุกจำนวนค่าเช่า 1,000 บาท

  1. ภาษีภาษีอากรเมื่อโอนขายอสังหาริมทรัพย์คืนให้แก่เจ้าของโครงการ

2.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 50 (5) แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฏีกาฯ (ฉบับที่ 165) พ.ศ. 2529 เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิ แล้วหารด้วยจำนวนปีที่ถือครองได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเงินภาษีที่ต้องเสีย ทั้งนี้ โดยให้ผู้จ่ายเงินได้เป็นผู้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายทีดิน

2.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4 (6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2542 ในอัตรา 3.3% ของรายรับ โดยผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้ขายมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ธ.40 ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ในขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน

2.3 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฏมายที่ดินในอัตรา 1% ของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดิน เช่นเดียวกับผู้ซื้อ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News