HomeMoney2knowเช็คสิทธิ 'ลดหย่อนภาษี' ก่อน 'ยื่นภาษี' ประหยัดรายจ่ายได้ยามวิกฤติ

เช็คสิทธิ ‘ลดหย่อนภาษี’ ก่อน ‘ยื่นภาษี’ ประหยัดรายจ่ายได้ยามวิกฤติ

ใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกขณะแล้ว อย่าลืมสำรวจสิทธิของตนเองในการ ลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา และเตรียมไว้ยื่นขอคืนช่วงต้นปีหน้า จากปกติทุก ๆ ปี ผู้ที่มีรายได้จะต้อง ยื่นภาษี เงินได้ (ภ.ง.ด.) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยนำเอารายได้ทั้งหมดในปีก่อนหน้ามาคำนวณ และเสียภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

สำหรับอัตราการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบด้วย เงินได้สุทธิต่อปีไม่ถึง 150,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษี ส่วนใครมีเงินได้สุทธิต่อปีตั้งแต่ 150,001-300,000 บาท ต้องเสียภาษี 5% , ตั้งแต่ 300,001-500,000 บาท เสียภาษี 10% , ตั้งแต่ 500-001-750,000 บาท เสียภาษี 15% , ตั้งแต่ 750,001 – 1,000,000 บาท เสียภาษี 20% , ตั้งแต่ 1,000,001 – 2,000,000 บาท เสียภาษี 25% , ตั้งแต่ 2,000,001 – 5,000,000 บาท เสียภาษี 30% และตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษี 35%

เช็คสิทธิได้ที่นี่ ว่ามีเกณฑ์ใดได้รับการ ลดหย่อนภาษี บ้าง?

กลุ่มแรก เป็นค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว เช่น ค่าลดหย่อนที่มีทุกคน 60,000 บาท ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท ค่าลดหย่อนบุตรคนละ 30,000 บาท แต่ถ้ามีบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไปและชอบด้วยกฎหมายที่เกิดในปี 2561 หรือหลังจากนี้ จะได้สิทธิลดหย่อนภาษีบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไปได้คนละ 60,000 บาท ค่าลดหย่อนฝากครรภ์และคลอดบุตร ไม่เกิน 60,000 บาท ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่ คนละ 30,000 บาท ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูผู้พิการ หรือคนทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท

- Advertisement -

กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อนด้านประกันและกองทุนรวม โดยประกันสังคมลดหย่อนได้ไม่เกิน 9,000 บาท เบี้ยประกันชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ไม่เกิน 25,000 บาท(รวมเบี้ยประกันชีวิตไม่เกิน 100,000 บาท) เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ ไม่เกิน 15,000 บาท เบี้ยประกันชีวิตคู่สมรส ไม่เกิน 10,000 บาท เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่เกิน 15% ของค่าจ้างและไม่เกิน 500,000 บาท

ส่วนกองทุนรวมที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่เสียภาษี รวมกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่เกิน 500,000 บาท กองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่เสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาท

กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์ โดยนำดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

กลุ่มที่ 4 ค่าลดหย่อนกลุ่มเงินบริจาคต่าง ๆ เช่น บริจาคการศึกษา การกีฬา หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์ หักได้ 2 เท่าแต่รวมกันต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน , เงินบริจาคให้พรรคการเมือง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

กลุ่มที่ 5 ค่าลดหย่อนตามมาตรการของภาครัฐ เช่น ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนได้ตามจำนวนจ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

ช่องทางการยื่นแบบเพื่อเสียภาษี ปัจจุบันทำได้หลากหลายช่องทาง โดยประเภท ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 สามารถยื่นได้ดังนี้

-ยื่นได้ด้วยตนเองที่สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

-ยื่นผ่านออนไลน์ www.rd.go.th

-ยื่นผ่านแอปพลิเคชั่น RD Smart Tax ซึ่งช่องทางนี้ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรก่อน

-ยื่นแบบฯทางไปรษณีย์โดยผู้มีเงินได้ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมแนบเช็คหรือธนาณัติ ยื่นภาษี

มาดูกันว่า หากไม่เสียภาษีจะต้องรับโทษอย่างไรบ้าง?

1.กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี

2.กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป นอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มแล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

3.กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90, 91 หรือ 94 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท

4.กรณีจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท

5.กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

เห็นแบบนี้แล้ว อย่าลืมตรวจเช็คสิทธิที่ตนเองมี เพื่อนำมายื่น ลดหย่อนภาษี ช่วงต้นปี 2564 จะได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านภาษีในยามวิกฤติไปได้ระดับหนึ่ง แต่หากไม่ยื่นไม่เสียภาษีแล้วล่ะก็! คุณอาจต้องเจอกับบทลงโทษที่มากกว่าต้องจ่ายภาษีไปก็เป็นได้..

ลดหย่อนภาษี

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News