Home Money2know รู้จักกับ Theme การลงทุนในเรื่องจำเป็น (SET Essentials) เครื่องมือรับความผันผวน

รู้จักกับ Theme การลงทุนในเรื่องจำเป็น (SET Essentials) เครื่องมือรับความผันผวน

เรื่องราว (Theme) การลงทุนมีหลากหลายแนวทางและได้รับความนิยมจากนักลงทุนจำนวนหนึ่ง ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การลงทุนแบบ Theme จึงเป็นการลงทุนที่อาศัยการจับกระแสหรือทิศทางที่กำลังเปลี่ยนไปของเศรษฐกิจและสังคม และถูกนำมาพัฒนาเป็นดัชนีหรือพอร์ตการลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก (Global Pandemic) บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนแต่ละแห่งได้รับผลกระทบแตกต่างกันไป และได้สะท้อนเข้าไปในผลตอบแทนจากการลงทุนและผลประกอบการแตกต่างกันไปเช่นเดียวกัน

- Advertisement -

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤติผู้คนยังคงต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต (Basic Needs)  เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค

นอกจากตัวอย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น การใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน ยังมีอีกสองธุรกิจที่ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต ได้แก่ การสื่อสาร และสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ในปี 2562 ประเทศไทยมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตมากกว่า 50 ล้านคน หรือคิดเป็น 75% ของประชากร เติบโตกว่า 170% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเติบโตเฉลี่ยปีละประมาณ 4%2 แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของการสื่อสารและสาธารณูปโภคในยุคปัจจุบัน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พัฒนาเรื่องราว (Theme) การลงทุนต่างๆ โดยสร้างเป็นดัชนีของพอร์ตการลงทุนหลากหลายเรื่องราวการลงทุน เช่น ดัชนีของการลงทุนในกลุ่มหุ้นยั่งยืน และดัชนีของการลงทุนในกลุ่มหุ้นปันผลสูง เพื่อเป็นแนวทางและทางเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงในตลาดทุนไทย

การลงทุนที่เรียกว่า “SET Essentials” ซึ่งเป็น Theme การลงทุนที่เน้นลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งจำเป็นดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และได้ทำการทดลองสร้างเป็นพอร์ตการลงทุน เพื่อเป็นตัวอย่างการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งรวมถึงแนวคิดการลงทุน กรอบระยะเวลาในการลงทุน หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน รอบการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน รวมไปถึงการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน

แนวทางการคัดเลือกหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการทดลองจัดพอร์ตการลงทุน ต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่สามารถลงทุนได้อย่างคล่องตัว เช่น สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free-Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท มูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยที่มากพอสมควร มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท รวมถึงมีการซื้อขายเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

การลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET Essentials ที่ทดลองสร้างขึ้น ได้คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มียอดขายในอันดับต้นๆ หรือเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และกระจายน้ำหนักการลงทุนโดยใช้วิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market-Cap Weighting) และจำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 10 ในทุกรอบที่มีการปรับสมดุล ซึ่งมีรอบระยะเวลาในการปรับทุกครึ่งปี (Semi-Annual Rebalancing)

การจัดกลุ่มและผลตอบแทนการลงทุน

การคัดเลือกหลักทรัพย์และการกระจายน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET Essentials  ได้ผลตามภาพที่ 1 ซึ่งมีน้ำหนักของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ในสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของพอร์ต ในขณะที่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย การสื่อสาร และสาธารณูปโภค มีสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ประมาณ 20% ของพอร์ต

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่มีน้ำหนักมากที่สุด 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูง และมีการกระจายตัวไปตามอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยมีน้ำหนักรวมในกลุ่มหุ้นการลงทุนสูงถึงประมาณ 74%

ผลตอบแทนรวม (Total Return) ตามปีปฏิทิน

ในแง่ของการวัดผลตอบแทนรวมตามปีปฏิทินของการลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET Essentials เปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาด SET Total Return Index (SET TRI) พบว่า SET Essentials ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าในหลายๆ ปี เช่น ในปี 2563 ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET Essentials เท่ากับ -5.81% ในขณะที่ดัชนี SET TRI มีผลตอบแทนรวมเท่ากับ -14.29% เป็นต้น

หากวิเคราะห์ผลตอบแทนรวมแบบย้อนหลังตามช่วงเวลา พบว่า การลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET Essentials มีผลตอบแทนรวม มากกว่าดัชนี SET TRI ในหลายๆ ช่วงเวลาย้อนหลัง เช่น สำหรับช่วง 5 ปีย้อนหลัง SET  Essentials ให้ผลตอบแทน 27.25% สูงกว่า SET TRI ที่ได้ 19.21% ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงความผันผวนของผลการดำเนินงานต่อปี (SD) จากการลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET Essentials มีค่า SD ที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET TRI ในทุกช่วงเวลา

ผลตอบแทนรวม (Total Return) เปรียบเทียบกับดัชนี SET TRI

เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของผลตอบแทนรวม (Performance Attribution) ย้อนหลัง 10 ปี (ภาพที่ 5) เปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด พบว่า การลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET Essentials มีผลตอบแทนส่วนเกินจากผลตอบแทนดัชนีอ้างอิง (Alpha) เท่ากับ 108.85% เป็นผลตอบแทนจากการจัดสรรเงินทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรม (Allocation Effect) 101.77% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนส่วนเกินมากที่สุด 5 อันดับแรก ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มที่ให้น้ำหนักมากกว่าน้ำหนักในดัชนีตลาด (Over-Weight) ได้แก่ “กลุ่มการแพทย์” “กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” และ “กลุ่มพาณิชย์” ซึ่งประกอบไปด้วย หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร
    ที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งห่ม
  • กลุ่มที่ให้น้ำหนักน้อยกว่าน้ำหนักในดัชนีตลาด (Under-Weight) ได้แก่ “กลุ่มธนาคาร” และ “กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค” ซึ่งเป็นการให้น้ำหนักที่น้อยกว่าในกลุ่มพลังงาน และมากกว่าในกลุ่มสาธารณูปโภค

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำดัชนีการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกและแนวทางสำหรับ Theme การลงทุนในรูปแบบต่างๆ และสอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดทุน ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่หลากหลาย เช่น ดัชนี SETCLMV (SET CLMV Exposure Index) เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) รวมถึงดัชนี SETWB (SET Well-Being Index) เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของกลุ่มหลักทรัพย์ 30 หลักทรัพย์ใน 7 หมวดธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ ซึ่งการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้มีผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ นำมาสู่การสร้างรายได้แก่คนในประเทศ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย โดยดัชนี SETCLMV และ SETWB ค่อนข้างฟื้นตัวได้ดีในช่วงที่ผ่านมา

ผลตอบแทนรวม (Total Return) ของดัชนี SET, SETWB และ SETCLMV

SET Essentials  เป็นหนึ่งในหลายๆ Theme ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมและการประเมินของตัวเอง

 

 

 

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ก.ดิจิทัล ชี้ Voice TV ทำผิด พ.ร.บ.คอมพ์-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พบผิดผู้ใช้โซเชียลแชร์-โพสต์-รีทวิต กว่า 3 แสนเรื่อง

ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การชุมนุม กระทรวงดีอีเอส สรุปตัวเลขช่วงการชุมนุม13-18ต.ค. พบมี แกนนำ นักการเมือง ผู้ใช้โซเชียล โพสต์เข้าข่ายผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เตรียมทยอยส่งดำเนินคดี พร้อมเตือนประชาชนใช้สื่อออนไลน์อย่างระมัดระวัง นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯแถลงข่าว พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ที่เฝ้าติดตามมอนิเตอร์การกระทำความผิด ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม –...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

สภาอุตฯ ชี้ เอกชนหวั่นระบาดรอบสอง ห่วง SMEs เลิกกิจการหลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ ต.ค. 63

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ในเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 85.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 84.0 ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 มีปัจจัยบวกจากอุปสงค์ในประเทศขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า หลังจากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวขึ้น รวมทั้งการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในช่วงที่ผ่านมาช่วยให้กำลังซื้อในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น สะท้อนจากดัชนียอดคำสั่งซื้อ ยอดขาย ปริมาณ...

ผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ 19 ต.ค. เพิ่ม 5 ราย ทั่วโลกติดเชื้อสะสม 40 ล้านคน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ โควิดวันนี้ (19 ต.ค. 2563) ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นรวม 5 ราย ใน State Quaratine ซึ่งเดินทางกลับมาจาก คูเวต, ญี่ปุ่น,ตุรกี,เคนยา และ บาห์เรน ประเทศละ 1 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม...

กอร.ฉ. ออกหนังสือ จับตา-ระงับไลฟ์ Voice TV-The Reporters-ประชาไท-The Standard

หลังจากการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม เป็นต้นมา ทำให้รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ร้ายแรง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักข่าวต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วและส่งตรงจากพื้นที่ ล่าสุดเช้าวันนี้(19 ต.ค.63) ฐปณีย์ เอียดศรีไชย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเอกสาร คำสังหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ลงชื่อ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่า "จากการตรวจสอบแล้วเป็นเอกสารจริง แต่ยังไม่มีหนังสือ-คำสั่ง...

Related News

ก.ดิจิทัล ชี้ Voice TV ทำผิด พ.ร.บ.คอมพ์-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พบผิดผู้ใช้โซเชียลแชร์-โพสต์-รีทวิต กว่า 3 แสนเรื่อง

ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การชุมนุม กระทรวงดีอีเอส สรุปตัวเลขช่วงการชุมนุม13-18ต.ค. พบมี แกนนำ นักการเมือง ผู้ใช้โซเชียล โพสต์เข้าข่ายผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เตรียมทยอยส่งดำเนินคดี พร้อมเตือนประชาชนใช้สื่อออนไลน์อย่างระมัดระวัง นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯแถลงข่าว พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ที่เฝ้าติดตามมอนิเตอร์การกระทำความผิด ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม –...

สภาอุตฯ ชี้ เอกชนหวั่นระบาดรอบสอง ห่วง SMEs เลิกกิจการหลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ ต.ค. 63

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ในเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 85.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 84.0 ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 มีปัจจัยบวกจากอุปสงค์ในประเทศขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า หลังจากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวขึ้น รวมทั้งการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในช่วงที่ผ่านมาช่วยให้กำลังซื้อในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น สะท้อนจากดัชนียอดคำสั่งซื้อ ยอดขาย ปริมาณ...

ผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ 19 ต.ค. เพิ่ม 5 ราย ทั่วโลกติดเชื้อสะสม 40 ล้านคน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ โควิดวันนี้ (19 ต.ค. 2563) ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นรวม 5 ราย ใน State Quaratine ซึ่งเดินทางกลับมาจาก คูเวต, ญี่ปุ่น,ตุรกี,เคนยา และ บาห์เรน ประเทศละ 1 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม...

กอร.ฉ. ออกหนังสือ จับตา-ระงับไลฟ์ Voice TV-The Reporters-ประชาไท-The Standard

หลังจากการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม เป็นต้นมา ทำให้รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ร้ายแรง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักข่าวต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วและส่งตรงจากพื้นที่ ล่าสุดเช้าวันนี้(19 ต.ค.63) ฐปณีย์ เอียดศรีไชย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเอกสาร คำสังหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ลงชื่อ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่า "จากการตรวจสอบแล้วเป็นเอกสารจริง แต่ยังไม่มีหนังสือ-คำสั่ง...

จีนผ่านร่างกฎหมายจำกัดการส่งออกสินค้าอ่อนไหว โต้สงครามการค้าสหรัฐฯ

รัฐบาลจีนได้ผ่านร่างกฎหมายจำกัดการส่งออกสินค้าอ่อนไหวเพื่อเป็นการป้องกันความมั่นคงแห่งชาติ และเพื่อตอบสนองต่อการกระทำของสหรัฐ หลังจาก ความขัดแย้งทางการค้า และเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป อ่าน : ไนซ์กรุ๊ปตั้งทีมรับมือ คาดหลังโควิดส่งออกเสื้อผ้ากีฬาอาจฟื้นโตเป็น 2 เท่า กฎหมายของรัฐบาลจีนมีการระบุให้ประเทศจีนสามารถใช้ “มาตรการต่างตอบแทน” กับประเทศที่ละเมิดการควบคุมการส่งออกและคุกคามความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศจีน การควบคุมการส่งออกภายใต้กฎหมายใหม่นี้จะนำมาใช้กับพลเรือน ทหาร และผลิตภัณฑ์นิวเคลียร์ รวมถึงสินค้า เทคโนโลยี และบริการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ โดยจะมีการตีพิมพ์รายการโดยละเอียดสำหรับแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ทันการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว การบังคับใช้กฎหมายใหม่เปิดโอกาสให้รัฐบาลจีนตอบโต้สหรัฐที่พยายามกีดกันบริษัทไฮเทคสัญชาติจีน...