HomeMoney2knowเปิดแพ็กเกจอุ้มเจ้าของธุรกิจ สินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์พักหนี้

เปิดแพ็กเกจอุ้มเจ้าของธุรกิจ สินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์พักหนี้

เมื่อวันที่ 23 มี.. คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันออก 2 มาตรการใหม่ รวมวงเงิน 350,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู) วงเงิน 250,000 ล้านบาท และ 2.มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ชำระหนี้ และให้สิทธิลูกหนี้ซื้อคืน (โครงการพักทรัพย์ พักหนี้) โดยมีเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้ดำเนินการวงเงิน 100,000 ล้านบาท

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยยังต้องใช้เวลาฟื้นตัวให้อยู่ระดับก่อนโควิดต้องอาจใช้เวลาถึงไตรมาส 3 ปี 2565 และใช้เวลาอีก 4-5 ปี กว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมาอยู่ที่ 40 ล้านคนต่อปี ทำให้มาตรการที่มีอยู่ปัจจุบันไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นมาตรการใหม่ แบ่งเป็น 2 เรื่อง ได้แก่

1.มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู ปลดล็อกซอฟต์โลนเดิม ทั้งขยายลูกหนี้เข้าถึงได้ ขยายเวลาให้นานขึ้น ขยายวงเงิน กำหนดดอกเบี้ยให้เหมาะสม และขยายการชดเชยรองรับความเสี่ยงให้เพิ่มขึ้น

- Advertisement -

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 500 ล้านบาท สามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท และสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งแห่งใด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยสถาบันการเงินจะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรกของสัญญา และเฉลี่ยไม่เกิน 5% ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรกที่สถาบันการเงินได้รับแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารแห่งประเทศไทย

2.โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ หรือที่เรียกว่า โกดังพักหนี้(Asset Warehousing) เปิดโอกาสให้ลูกหนี้โอนทรัพย์ และมีสิทธิซื้อคืน เพื่อลดภาระลูกหนี้ และให้มีโอกาสให้กลับมาดำเนินกิจการได้ แถมช่วยเรื่องการจ้างงาน โดยธปท.ต้องการช่วยลูกหนี้ครอบคลุมทุกรายควบคู่ไปกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ ลดดอกเบี้ย พักหนี้ ไกล่เกลี่ยหนี้ ซึ่งการที่จะประสบผลสำเร็จ ไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบของโครงการ แต่อยู่ที่การจัดการ ทำให้สิ่งสำคัญคือต้อง พูดคุย ฟังปัญหา โดยต้องประสานความร่วมมือใช้กลไกตลาดให้ได้มากที่สุด เชื่อจะประสบผลสำเร็จได้ดี คาดว่าเห็นมาตรการได้จริงในเดือนพ.ค.นี้

ด้านรูปแบบโครงการพักทรัพย์พักหนี้ คือ ให้สถาบันการเงินรับโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจ และมีข้อตกลงให้สิทธิซื้อทรัพย์สินหลักประกันนั้นกลับคืนในภายหลังตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด ภายในระยะเวลา 3-5 ปี เท่ากับราคาตีโอนบวกด้วยต้นทุนการถือครองทรัพย์ไม่เกิน 1% ต่อปีของราคาตีโอน โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถเช่าทรัพย์ในการทำธุรกิจต่อได้ด้วย ซึ่งค่าเช่าจะนำกลับมาหักจากราคาตีโอน 

ตัวอย่าง เช่น ราคาตีโอนฝากทรัพย์ให้สถาบันการเงิน 10 ล้านบาท เมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี เจ้าของกิจการซื้อทรัพย์กลับคืนในราคา 10 ล้านบาท แต่ด้วยระหว่างนี้ได้ขอเช่าทรัพย์เพื่อทำกิจการ ระยะเวลา 5 ปี มีค่าเช่าต้องจ่ายรวม 1 ล้านบาท พอเมื่อครบกำหนดที่ต้องซื้อทรัพย์กลับคืน จะต้องนำค่าเช่าที่จ่าย 1 ล้านบาท หักลบด้วยราคาตีโอน 10 ล้านบาท ทำให้เจ้าของกิจการจะต้องจ่ายเงินซื้อทรัพย์กลับคืนในราคา 9 ล้านบาท

..กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงการคลังจะเข้าไปช่วยเหลือในมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูที่ต้องมีการค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ ผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน 10 ปี ภาระชดเชยค้ำประกันสูงสุด 40% ของวงเงินสินเชื่อภายใต้โครงการ ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1.75% ต่อปี และรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยเฉลี่ยไม่เกิน 3.5% ต่อปี โดยกระทรวงมหาดไทยจะลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดจำนองหลักทรัพย์ค้ำประกันจากการดำเนินการตามมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู เหลือ 0.01% เพื่อลดภาระให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจะยกเว้นภาระภาษีอากรที่เกิดขึ้นจากการตีโอนทรัพย์ตามมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้สำหรับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ และผู้ประกอบธุรกิจผู้กู้หรือเจ้าของทรัพย์สินหลักประกัน และกระทรวงมหาดไทยจะลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนจากผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินหลักประกันให้สถาบันการเงิน และจะลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินหลักประกันในกรณีที่ซื้อทรัพย์สินนั้นคืนจากสถาบันการเงินเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News