HomeMoney2knowธปท. ปรับเกณฑ์ช่วยกองทุนรวม ครอบคลุมตราสาร MMF-Daily FI ทุกกองทุน

ธปท. ปรับเกณฑ์ช่วยกองทุนรวม ครอบคลุมตราสาร MMF-Daily FI ทุกกองทุน

ธปท. ปรับเกณฑ์ช่วยเหลือกองทุนรวม ให้ครอบคลุมตราสาร MMF-Daily FI ทุกกองทุน เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวมภายใต้สถานการณ์ที่สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ตึงตัวและกลไกตลาดการเงินทำงานต่างจากปกติ 

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF) ได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมตราสารจากทุกกองทุนที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily Fixed Income Fund: Daily FI) ด้วย

สำหรับ แนวทางการให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องจะให้ผ่านสถาบันการเงินใน 2 รูปแบบ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลบร้อยละ 0.5 ต่อปี

- Advertisement -

1.สถาบันการเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม MMF และ Daily FI ที่เข้าเกณฑ์ ธปท.สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว หรือสินทรัพย์ตามเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสภาพคล่อง จาก ธปท. ได้ 

2.สถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือกองทุนรวม MMF และ Daily FI ผ่านธุรกรรม repo สามารถนำสินทรัพย์ตามเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนดมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสภาพคล่อง จาก ธปท. ได้

การจัดตั้งกลไกพิเศษเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมตราสารหนี้ผ่านสถาบันการเงินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวมภายใต้สถานการณ์ที่สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ตึงตัวและกลไกตลาดการเงินทำงานต่างจากปกติ 

ทั้งนี้ ธปท. พร้อมพิจารณามาตรการเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดการเงินจะกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร่วมตลาด เพื่อรักษาความสามารถของตลาดการเงินในการเป็นช่องทางการระดมทุนให้กับภาคเศรษฐกิจ และดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศโดยรวม

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News