HomeBusinessโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ สุดบู่! ใช้จ่ายไปแค่ 472 ล้านบาท

โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ สุดบู่! ใช้จ่ายไปแค่ 472 ล้านบาท

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ)ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันและสถานการณ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตามที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ ดังนี้

1. ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการที่จะได้รับการสนับสนุนวงเงินสิทธิ e-Voucher จากเดิมระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม- 30 กันยายน 2564 เป็นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

2. เพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ต่อวัน จากเดิมไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน เป็นไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ วงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กรกฎาคม  2564 และไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม- 30 พฤศจิกายน 2564 โดยจะไม่มีผลในการคำนวณคืน e-Voucher ย้อนหลัง

- Advertisement -

3. ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จากเดิม 4 ล้านสิทธิเป็น 1.4 ล้านสิทธิ

สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มีผู้ได้รับสิทธิสะสมทั้งสิ้น 457,264 คน มีผู้ใช้สิทธิสะสม 51,873คน และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งหมด 472 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher 431.8 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 43.7 ล้านบาท ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายด้วย e-Voucher ในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

อ่าน : ครม. อนุมัติให้ กฟผ. ตั้งบริษัทนวัตกรรม ลงทุนเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงาน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News