HomeMoney2knowเปิดรายชื่อ 98 "หุ้นยั่งยืน" ปี 62

เปิดรายชื่อ 98 “หุ้นยั่งยืน” ปี 62

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 โดยมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้รับคัดเลือก 98 บริษัท โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับภารกิจการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยมุ่งสร้างระบบนิเวศของการลงทุนอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่การส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ไปจนถึงการจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand  Sustainability Investment (THSI) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ ESG

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 สำหรับปีนี้มี บจ. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนถึง 98 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 51 บจ. ในปี 2558 สะท้อนว่า บจ. ไทยให้ความสำคัญและมีการดำเนินงานด้าน ESG ในกระบวนการทางธุรกิจอย่างเข้มข้นมากขึ้น

- Advertisement -

ซึ่งในปีนี้ ได้เห็นพัฒนาการที่ดีในด้านการกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา Climate Change โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการทางธุรกิจ ตลอดจนการเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ บจ. เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงานด้าน ESG รวมทั้งมีข้อมูลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ บจ. เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมากขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ(Responsible Investment)

บจ. ที่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 2562 มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมากที่สุด คือ 19 บริษัท รองลงมาเป็น บจ. ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สินค้าอุตสาหกรรม และบริการกลุ่มละ 15 บริษัท

นอกจากนี้ บจ. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืนใหม่ในปีนี้มาจากกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มบริการซึ่งเป็นกลุ่มที่มี บจ. ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดย บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนทั้ง 98 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 11,314,328 ล้านบาท ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยมีสัดส่วนคิดเป็น 65.26% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม

สำหรับรายชื่อหุ้นยั่งยืนคัดเลือกจาก บจ. ที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 19 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติการวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

ซึ่ง บจ. ที่จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในทุกมิติ หรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ บจ. และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ

นอกจากนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืนยังใช้เป็นเกณฑ์คำนวณดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีการทบทวนทุกครึ่งปี

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment 2019

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

กลุ่ม 1 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท

 • ADVANC          บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • AOT             บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • BAY             ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • BBL             ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • BEM             บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • BTS             บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • CPALL           บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • CPF             บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • CPN             บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • DTAC            บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • EA              บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 • EGCO            บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • GULF            บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • HMPRO           บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • INTUCH          บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • IRPC            บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • IVL             บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 • KBANK           ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • KTB             ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • MINT            บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • MTC             บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • PTT             บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • PTTEP           บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • PTTGC           บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • SCB             ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • SCC             บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • TOP             บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • TRUE            บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่ม 2 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท

 • BANPU          บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • BCP            บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • BGRIM          บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • BPP            บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • CENTEL         บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
 • DELTA          บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • GPSC           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • KKP            ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • KTC            บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • PSH            บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • RATCH          บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • SCCC           บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • SPALI          บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 • SPI            บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • TFMAMA         บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
 • TISCO          บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • TMB            ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • TTW            บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
 • TU             บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กลุ่ม 3         บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท

 • AAV           บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
 • AMATA         บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
 • BAFS          บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • EASTW         บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
 • GFPT          บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
 • GGC           บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • PCSGH         บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • PTG           บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • S             บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • SC            บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • STA           บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • TASCO         บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 • TFG           บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • TVO           บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

กลุ่ม 4 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท

 • BWG           บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
 • DRT           บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 • ICHI          บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • IRC           บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • JWD           บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 • LPN           บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • NYT           บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
 • PM            บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
 • S & J         บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 • SAT           บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • SCG           บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
 • SFP           บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
 • SNC           บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • SYNTEC        บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • THCOM         บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • TSC           บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
 • TSTH          บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • TTCL          บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
 • TWPC          บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

กลุ่ม 5 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

 • CFRESH        บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 • HTC           บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
 • ILINK         บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • M-CHAI        บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
 • NSI           บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • PPP           บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 • PT            บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • SSSC          บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
 • TBSP          บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
 • THIP          บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

 • AGE           บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
 • AKP           บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
 • CHO           บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
 • COLOR         บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
 • FPI           บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
 • PHOL          บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
 • PPS           บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • UAC           บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
>> ตลท.แนะลงทุนหุ้นอาหาร-ท่องเที่ยว-เฮลท์แคร์ ชี้ไม่โดนปัจจัยลบเศรษฐกิจโลก
>> ตลท.เตือนนักลงทุนรอบคอบก่อนซื้อขาย IEC

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News