HomeMoney2knowธปท.ตั้งทีมเตรียมความพร้อมยุติการใช้ LIBOR ในอีก2ปี

ธปท.ตั้งทีมเตรียมความพร้อมยุติการใช้ LIBOR ในอีก2ปี

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมกับตัวแทนจากสมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารนานาชาติ จัดตั้ง “คณะทำงานเตรียมความพร้อมของธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการยุติการใช้ LIBOR” เพื่อหาแนวทางรองรับกรณียุติการใช้อัตราดอกเบี้ย London Interbank Offered Rate (LIBOR) ในอีก 2 ปีข้างหน้า ในปี 2564

การยกเลิกดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกรรมการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย LIBOR และส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อธุรกรรมการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THBFIX ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในตลาดการเงินไทย ดังนั้น ธปท. จึงเห็นว่าผู้ร่วมตลาดควรให้ความสำคัญและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ธปท. ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อม โดยย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารและสร้างการตระหนักรู้ให้กับผู้ร่วมตลาดการเงินไทย ให้เริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะยุติการใช้ LIBOR ในอีก 2 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมที่สุดต่อทุกฝ่าย คณะทำงานฯ ได้มีมติให้ดำเนินการใน 3 ด้านหลัก ได้แก่
          1. การปรับข้อความในสัญญาการเงินที่อ้างอิง LIBOR และ THBFIX อาทิ สัญญาเงินกู้ สัญญาอนุพันธ์ หรือข้อกำหนดสิทธิของตราสารหนี้ ให้รองรับการเปลี่ยนมาใช้อัตราดอกเบี้ยอื่น
          2. การเตรียมความพร้อมของธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของ LIBOR
          3. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเพื่อใช้ทดแทนกรณียุติการใช้ LIBOR และทิศทางอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทย

ทั้งนี้ คณะทำงานฯ คาดว่าจะได้ข้อสรุปแนวทางดำเนินการประเด็นต่างๆ ภายในเดือนมีนาคม 2563 และจะดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ คู่ขนานกันไปกับผู้ร่วมตลาดเพื่อให้มีความพร้อมก่อนสิ้นปี 2564 โดยคณะทำงานฯ จะเผยแพร่ความคืบหน้าข้อสรุปในประเด็นต่างๆ บนเว็บไซต์ของ ธปท. เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดได้รับทราบทั่วกัน

- Advertisement -

ในระหว่างนี้ คณะทำงานฯ ขอให้ผู้ร่วมตลาดที่มีธุรกรรมทางการเงินอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย LIBOR หรือ THBFIX เร่งดำเนินการสำรวจปริมาณธุรกรรมหรือสัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยอาจหารือกับธนาคารพาณิชย์หรือคู่สัญญาไว้ล่วงหน้า เพื่อปรับสัญญาที่มีอยู่เดิมให้ได้ทันท่วงที รวมทั้งประเมินผลกระทบเบื้องต้น
ในด้านต่าง ๆ พร้อมติดตามความคืบหน้าจากคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News