HomeCOVID-19คลังออกพันธบัตร 'เราไมทิ้งกัน' 5 หมื่นล้าน ใช้ฟื้นฟู-เยียวยา ดอกเบี้ย 2.40-3%

คลังออกพันธบัตร ‘เราไมทิ้งกัน’ 5 หมื่นล้าน ใช้ฟื้นฟู-เยียวยา ดอกเบี้ย 2.40-3%

กระทรวงการคลังกู้เงินจากตลาดเงินดด้วยการออกพันธบัตร เพื่อมาใช้ฟื้นฟูและช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19 ออกพันธบัตรรุ่นแรก “เราไม่ทิ้งกัน” 50,000 ล้าน จากประชาชน ดอกเบี้ย 2.40-3%

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบ และแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท

พันธบัตรออมทรัพย์

พันธบัตรออมทรัพย์เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายของรัฐบาลซึ่งจะสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยของประชาชนรายย่อย และเป็นการเยียวยาให้กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ

- Advertisement -

จะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 2.40 และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) กล่าวว่าการจำหน่ายพันธบัตรออกทรัพย์พิเศษรุ่น“เราไม่ทิ้งกัน” แบ่งออกเป็น 3 ช่วง

ในสัปดาห์ที่ 1 จาํหน่ายให้ผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป

สัปดาห์ท่ี 2 จำหน่ายให้ประชาชนรายย่อยซ้ืซื้อได้ก่อนแบบจำกัดวงเงิน 2 ล้านบาท/คน/ธนาคาร

สัปดาห์ท่ี 3 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เปิดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเข้าซื้อได้แบบไม่จำ กัดวงเงิน โดยซื้อผ่าน BOND DIRECT Application และช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

พันธบัตรออมทรัพย์

ท้ังน้ี สบน. ได้แจ้งให้ธนาคารตัวแทนจำหน่ายปรับวิธีการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภยั ซึ่งงผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร

รวมถึงการใช้งาน BOND DIRECT Application จาก สบน. ซึ่งผู้ลงทุนจะสามารถเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้อย่างสะดวกสบายผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเลือกไปชำระเงินท่ีสาขาธนาคารหรือผ่าน Krungthai NEXT ได้

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News