HomeCOVID-198 ข้อต้องรู้ !! ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางอย่างไรให้ถูกวิธี

8 ข้อต้องรู้ !! ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางอย่างไรให้ถูกวิธี

จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ และเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน .. – .. 2563 วันนี้หากใครที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง หรือยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว สำหรับกลุ่มเด็กแรกเกิด มีคำตอบและวิธีการมาให้ดังนี้ !!

เตรียมเอกสารให้พร้อม 8 อย่าง สำหรับการ ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ตามนี้

1.แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

- Advertisement -

2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

3.บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง

4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด

5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (กรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)

7.กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)

8.สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ต้องลงทะเบียนที่ไหน ต้องลงทะเบียนอย่างไร !?!

ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
  • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
  • อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ 

  • มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
  • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
  • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
  • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน สามารถไปลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท ได้ที่ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้ เกิดและอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ให้ไป ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต, เกิดและอาศัยอยู่ที่ พัทยา ให้ไปลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา, เกิดและอาศัยในส่วนภูมิภาค ให้ไปลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

สำหรับกรณีที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ไม่ต้องไปยื่นคำร้องใดๆ !! เพราะยังไม่เข้าข่ายคุณสมบัติตามที่กล่าวไปข้างต้น
เมื่อลงทะเบียนและผ่านกระบวนการทางราชการแล้ว เข้าไปตรวจสอบสิทธิสวัสดิการได้ที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด กรอกข้อมูล 2 อย่างด้วยกันได้แก่

1.เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

2.เลขบัตรประจำตัวของเด็กแรกเกิด

เท่านี้ก็จะได้รับทราบข้อมูลว่าจะได้รับเงินหรือไม่ หรือรับเมื่อไร !! ซึ่งถึงแม้จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาจากการ ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ไปแล้วงวดแรกในวันที่ 29 .. 2563 แต่หากใครยังไม่ได้ก็ให้ใจเย็นๆก่อนเพราะ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลัง พิจารณาในรายละเอียดร่วมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน และการเยียวยาประชาชน กลุ่มเปราะบาง ให้เป็นไปอย่างคลอบคลุมและรวดเร็วที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เช็คสิทธิ์ ‘กลุ่มเปราะบาง’ ใครบ้างได้รับเงินช่วยเหลือ !?!

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News