Home COVID-19 8 ข้อต้องรู้ !! ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางอย่างไรให้ถูกวิธี

8 ข้อต้องรู้ !! ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางอย่างไรให้ถูกวิธี

จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ และเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน .. – .. 2563 วันนี้หากใครที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง หรือยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว สำหรับกลุ่มเด็กแรกเกิด มีคำตอบและวิธีการมาให้ดังนี้ !!

เตรียมเอกสารให้พร้อม 8 อย่าง สำหรับการ ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ตามนี้

1.แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

- Advertisement -

2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

3.บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง

4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด

5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (กรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)

7.กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)

8.สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ต้องลงทะเบียนที่ไหน ต้องลงทะเบียนอย่างไร !?!

ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
  • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
  • อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ 

  • มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
  • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
  • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
  • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน สามารถไปลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท ได้ที่ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้ เกิดและอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ให้ไป ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต, เกิดและอาศัยอยู่ที่ พัทยา ให้ไปลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา, เกิดและอาศัยในส่วนภูมิภาค ให้ไปลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

สำหรับกรณีที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ไม่ต้องไปยื่นคำร้องใดๆ !! เพราะยังไม่เข้าข่ายคุณสมบัติตามที่กล่าวไปข้างต้น
เมื่อลงทะเบียนและผ่านกระบวนการทางราชการแล้ว เข้าไปตรวจสอบสิทธิสวัสดิการได้ที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด กรอกข้อมูล 2 อย่างด้วยกันได้แก่

1.เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

2.เลขบัตรประจำตัวของเด็กแรกเกิด

เท่านี้ก็จะได้รับทราบข้อมูลว่าจะได้รับเงินหรือไม่ หรือรับเมื่อไร !! ซึ่งถึงแม้จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาจากการ ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ไปแล้วงวดแรกในวันที่ 29 .. 2563 แต่หากใครยังไม่ได้ก็ให้ใจเย็นๆก่อนเพราะ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลัง พิจารณาในรายละเอียดร่วมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน และการเยียวยาประชาชน กลุ่มเปราะบาง ให้เป็นไปอย่างคลอบคลุมและรวดเร็วที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เช็คสิทธิ์ ‘กลุ่มเปราะบาง’ ใครบ้างได้รับเงินช่วยเหลือ !?!

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ยอดส่งออกจีนพลิกความคาดหมาย พุ่งเกินดุล 6.2 หมื่นล้านดอลลาร์

ตัวเลขส่งออกสินค้าของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 7.2% เกินความคาดหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขของปีก่อน เนื่องจากต่างประเทศมีความต้องการสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับใช้ทำงานจากที่บ้าน และสินค้าชนิดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นในช่วงล็อคดาวน์จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกจริงของจีนในเดือนกรกฎาคมสวนทางและสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าว่าน่าจะลดลง 0.7% ส่วนตัวเลขการนำเข้าสินค้าหดตัวลง 1.4% เทียบกับเมื่อปีที่แล้ว ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าตัวเลขการนำเข้าสินค้าน่าจะเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนกรกฎาคม ยอดเกินดุลการค้าของจีนมีมูลค่า 6.233 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือนมิถุนายนที่มีมูลค่า 4.62 หมื่นล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ระบุว่ายอดส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากความต้องการของอุปกรณ์สำหรับใช้ทำงานจากที่บ้าน และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

INTUCH กำไร 2.98 พันล้านในไตรมาส 2 ทรงตัว ไม่กระทบจากโควิด-19

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH กำไรสุทธิในไตรมาส 2 รวม 2,980.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 2,940.46 ล้านบาท ในครึ่งปีแรก มีกำไรสุทธิ 5,720.69 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 2.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 5,844.65 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลงตามการรับกําไรจากเอไอเอสที่ลดลง...

ก.ล.ต.ลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุนแบงก์กรุงเทพ ยักยอกเงินซื้อกองทุน

ก.ล.ต. ลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุนรายนายณัฐพงศ์ แซ่ลี้ ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 7 ปี 6 เดือน กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินโดยนำเงินค่าซื้อกองทุนของลูกค้าจำนวน 8 ราย ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นเงินรวม 449,500 บาท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานร้องเรียนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนมีนาคม...

ทีโดรส เรียกร้องสหรัฐทบทวน กรณีถอนตัวจากอนามัยโลก

ผู้นำองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าโลกที่แตกแยกไม่สามารถคว้าชัยชนะเหนือการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ได้ และเขาหวังว่าสหรัฐฯ จะ “ทบทวนจุดยืนอีกครั้ง” กรณีตัดสินใจถอนตัวจากฐานะสมาชิกองค์การฯ “เวลานี้เราควรร่วมมือกันและให้ความสำคัญกับการต่อสู้เชื้อไวรัส ดังนั้นผมหวังว่าสหรัฐฯ จะทบทวนจุดยืนอีกครั้ง” ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การฯ กล่าวระหว่างการประชุมด้านความมั่นคง (Aspen Security Forum) ทางออนไลน์ “เราไม่สามารถเอาชนะศัตรูสุดอันตรายนี้ในโลกที่มีความแตกแยกได้ เราต้องการโลกที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เหล่าประเทศมหาอำนาจต้องร่วมมือและสามัคคีกัน” ทีโดรสอธิบาย พร้อมเสริมว่ากรณีสหรัฐฯ ถอนตัวจากองค์การฯ ไม่ได้กระทบเรื่องเงินสนับสนุนเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือผลกระทบต่อระดับความร่วมมือทั่วโลกที่จะคว้าชัยเหนือสงครามไวรัสร้าย “หากมีประเด็นปัญหาใดเกี่ยวกับองค์การฯ หรือระบบของสหประชาชาติ...

Related News

มาตรการช่วยลูกหนี้ระยะ 2 ไม่มีพักชำระ ธปท.แนะมีปัญหาขอปรับโครงสร้าง

ธปท.แนะลูกหนี้ติดต่อสถาบันการเงินขอปรับโครงสร้างหนี้ หลังจากหมดมาตรการระยะแรก เนื่องจากมาตรการระยะสอง ไม่มีมาตรการพักชำระหนี้  นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงว่า การที่มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในระยะที่ 2 ของ ธปท. ไม่ได้มีมาตรการพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปเหมือนในระยะแรก เพราะสถานะความต้องการความช่วยเหลือของลูกหนี้แต่ละรายมีความแตกต่างกัน ลูกหนี้ส่วนหนึ่งยังคงมีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้ การจ่ายชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ลูกหนี้ไม่ต้องมีภาระจ่ายดอกเบี้ยต่อเนื่อง และยังช่วยให้สถาบันการเงินมีสภาพคล่องไปช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มอื่น ๆ ได้อีก อ่านเพิ่มเติม มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2 สำหรับประชาชนกลุ่มที่ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้ หรือมีรายได้ลดลงมาก...

พิษโควิด19! ลูกหนี้รายย่อยแห่เข้ามาตรการช่วยเหลือ 11.5 ล้านบัญชี มูลหนี้ 3.8 ล้านล้านบาท

แบงก์ชาติสรุป 3 เดือนแรก หลังออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย "บัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคล-สินเชื่อบ้าน-รถยนต์" ลูกหนี้ขอรับความช่วยเหลือ 11.5 ล้านบัญชี มูลหนี้ 3.8 ล้านล้านบาท นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด...

สัญญาณเตือนวิกฤติจากแบงก์ชาติ และวิกฤติ(เศรษฐกิจ) ยิ่งกว่า..กำลังมา

เมื่อวันศุกร์สุดสัปดาห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ก็ประกาศมาตรการที่สร้างตื่นตระหนก ด้วยการประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย และ ห้ามธนาคารพาณิชย์จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมถึงการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย คือ ลูกหนี้บัครเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อรถยนต์ โดยเป็นการต่ออายุมาตรการเดิมที่จะครบกำหนด แต่มีหลายมาตรการที่เพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งเป็นมาตรการที่บรรดาแบงก์คงไม่ชอบนัก เพราะมีการลดดอกเบี้ย ลดภาระผ่อนจ่าย เป็นต้น แต่ที่น่าระทึกยิ่งกว่านั้น คือ บางมาตรการยืดเวลาถึงสิ้นปีหน้า และบางมาตรการถึงสิ้นปีนี้ จากมาตรการเดิมที่มีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยประเมินกันว่าสถานการณ์ผลกระทบจากโควิด-19...

รัฐบาลอนุมัติเพิ่ม 2.47 หมื่นล้าน ‘เงินเยียวยา’ 4 กลุ่มตกหล่น

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ 2.47 หมื่นล้านจากวงเงินกู้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ยังไม่ได้ เงินเยียวยา ช่วยเหลือเกษตรกร-กลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมจากที่เยียวยากลุ่มอื่นๆ พร้อมทบทวนทะเบียนเกษตรกร ชี้ยังอยู่ในกรอบเยียวยา 10 ล้านราย นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอนุมัติเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับช่วยเหลือ เยียวยา...

การเคหะฯขยายเวลาลงทะเบียน มาตรการช่วยลูกค้าถึง 30 มิ.ย.

การเคหะแห่งชาติ(กคช.) ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนรับสิทธิมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในชุมชนการเคหะแห่งชาติ ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 กคช.ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งกลุ่มลูกค้าผ่อนดาวน์ เช่าซื้อ เช่าอาคารและที่ดิน กลุ่มลูกค้าเช่าแผงตลาด กลุ่มลูกค้าเช่าเหมาอาคารและตลาด (รายใหญ่) และผู้ประกอบการ มาตรการช่วยเหลือ...