HomeEditor's PickNIDA Poll สำรวจ หวย เลขเด็ด ชัวร์หรือมั่วนิ่ม

NIDA Poll สำรวจ หวย เลขเด็ด ชัวร์หรือมั่วนิ่ม

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เลขเด็ด ชัวร์หรือมั่วนิ่ม” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้ หวย เลขเด็ด และเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้หวยเลขเด็ด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.12 ระบุว่า เป็นเรื่องงมงาย รองลงมา ร้อยละ 27.50 ระบุว่า เป็นโอกาสในการแสวงโชค ร้อยละ 20.68 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส ร้อยละ 16.21 ระบุว่า เชื่อในเลขเด็ดที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ร้อยละ 2.73 ระบุว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคล และร้อยละ 0.68 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวที่มีผู้ถูกหวยเลขเด็ดที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.61 ระบุว่า เป็นโชคของแต่ละคน รองลงมา ร้อยละ 22.58 ระบุว่า เป็นแค่เรื่องบังเอิญ แต่คนงมงายกันไปเอง ร้อยละ 7.58 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส ร้อยละ 4.62 ระบุว่า เชื่อว่าเป็นโชคที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ร้อยละ 3.48 ระบุว่า เป็นแรงกระตุ้นให้ซื้อตาม หรือ อยากไปขอเลขเด็ดบ้าง และร้อยละ 1.29 ระบุว่า เป็นเรื่องแปลกให้น่าติดตาม

- Advertisement -

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อ หวย เลขเด็ด ที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.29 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส รองลงมา ร้อยละ 31.06 ระบุว่า เป็นเรื่องงมงาย ร้อยละ 27.95 ระบุว่า เป็นโอกาสในการแสวงโชค ร้อยละ 6.29 ระบุว่า เชื่อในเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง และร้อยละ 2.20 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวดารา/นักร้อง/นักแสดงถูกหวยจากเลขเด็ดของตนเอง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.73 ระบุว่า  เป็นโชคของดารา/นักร้อง/นักแสดงแต่ละคน รองลงมา ร้อยละ 24.02 ระบุว่า เป็นแค่เรื่องบังเอิญ ร้อยละ 17.20 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างกระแส ร้อยละ 6.44 ระบุว่า เชื่อว่าเป็นโชคที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดารา/นักร้อง/นักแสดงผู้นั้นนับถือ ร้อยละ 5.45 ระบุว่า เป็นแรงกระตุ้นให้ซื้อตามในงวดหน้า ร้อยละ 3.86 ระบุว่า เป็นความสามารถเฉพาะตัวของดารา/นักร้อง/นักแสดงแต่ละคน ร้อยละ 1.82 ระบุว่า เป็นเรื่องแปลกให้น่าติดตาม และร้อยละ 0.68 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามประชาชนถึงการซื้อเลขเด็ดตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์ประหลาด หรือดารา/นักร้อง/นักแสดง ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.79 ระบุว่า ไม่เคยซื้อตามเลย รองลงมา ร้อยละ 17.88 ระบุว่า ไม่เคยซื้อหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 11.14 ระบุว่า เคยซื้อตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร้อยละ 5.30 ระบุว่า เคยซื้อตามเหตุการณ์ประหลาด และร้อยละ 2.73 ระบุว่า เคยซื้อตามดารา/นักร้อง/นักแสดง

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการให้เลขเด็ดหรือข่าวการถูกหวย จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์ประหลาด หรือดารา/นักร้อง/นักแสดง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.03 ระบุว่า เป็นเสรีภาพของสื่อว่าจะเสนอข่าวต่อไป หรือ หยุดการเสนอข่าว รองลงมา ร้อยละ 21.29 ระบุว่า สื่อควรหยุดการเสนอข่าว ร้อยละ 9.92 ระบุว่า สื่อควรเสนอข่าวต่อไป และร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.71 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.83 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.26 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.64 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.56 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.79 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.21 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่างร้อยละ 8.18 มีอายุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 15.46 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.05 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.95 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 21.36 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 95.91 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.20 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.91 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.98 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 21.74 สถานภาพโสด ร้อยละ 72.50 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.64 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 2.12 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่างร้อยละ 30.15 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 32.58 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.20 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.79 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 3.86 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 2.42 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 8.86 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.02 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 23.64ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.69 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.33 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 19.32 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.26 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.15 เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 2.73 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 20.45 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 23.26 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 27.20 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 9.32 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.38 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 5.53 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.86 ไม่ระบุรายได้

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News