HomeEditor's Pickเคาะ งบประมาณ ปี64วงเงิน3.3ล้านล้าน ขาดดุล 5.23แสนล้าน

เคาะ งบประมาณ ปี64วงเงิน3.3ล้านล้าน ขาดดุล 5.23แสนล้าน

รัฐบาลเคาะ งบประมาณ ปี 64 วงเงิน 3,300,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.1% ขาดดุล 523,000 ล้านบาท คาดเศรษฐกิจโต 3.1-4.1% เสนอครม.พิจารณา 7 ม.ค.63

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดวงเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการประชุมร่วมกันของ 4 หน่วยงานหลักทางการเงินการคลัง ประกอบด้วย สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) และธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 โดยเป็นวงเงินจำนวน 3,300,000 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 100,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.1%

รัฐบาลประมาณการรายได้สุทธิ จำนวน 2,777,000 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 523,000 ล้านบาท ภายใต้สมมติฐานทางเศรษฐกิจในปี 2564 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วง 3.1 – 4.1% อัตราเงินเฟ้อ 0.7 – 1.7% 

งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงเป็นนโยบายขาดดุลงบประมาณ โดยมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

“รายละเอียดของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมดจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 มกราคม 2563 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว จะได้มีการแถลงรายละเอียดของรายได้ และรายจ่ายของแต่ละหมวด”  

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News