HomeEditor's Pickโพลชี้ “ประชาชน” กังวล “ของแพง - ค่าครองชีพสูง”

โพลชี้ “ประชาชน” กังวล “ของแพง – ค่าครองชีพสูง”

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง ความวิตกกังวลของคนไทย ที่มีต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” ณ วันนี้ โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,172 คน ระหว่างวันที่ 3-7 ก.ย. 2562  โดยถามประชาชน 3 ประเด็นคือ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ความวิตกกังวล “ด้านการเมืองไทย”

คำถามแรกคือ สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านการเมืองไทย” ณ วันนี้ มีเรื่องอะไรบ้าง  โดยผลสำรวจระบุว่า 

อันดับหนึ่งคือ การบริหารประเทศ การพัฒนาประเทศของรัฐบาล 43.76% ส่วน    วิธีแก้ไขควรเร่งดำเนินงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา แก้ให้ตรงจุด สร้างความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย เลือกคนให้เหมาะกับงาน ฯลฯ

- Advertisement -

อันดับ 2 คือ พฤติกรรมของนักการเมือง การทะเลาะเบาะแว้ง ความขัดแย้งแตกแยก 38.83%  โดยวิธีแก้ไขคือ นึกถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ ยุติการทะเลาะเบาะแว้ง ควรใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาหักล้างกัน มีข้อตกลงร่วมกันที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ ยอมรับได้ ฯลฯ

อันดับ 3 การทุจริต คอรัปชั่น แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 33.20%  วิธีแก้ไขควรเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ มีการติดตามดำเนินการอย่างเคร่งครัด ควบคุมการใช้งบประมาณ มีบทลงโทษรุนแรง ไม่ละเว้น ฯลฯ

อันดับ 4 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 14.19%  วิธีแก้ไขต้องยึดความถูกต้อง ไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีเนื้อหาเหมาะสมกับบริบทของไทย ไม่สองมาตรฐาน ใช้ได้ในระยะยาว ฯลฯ

อันดับ 5 เสถียรภาพทางการเมือง 12.27%  วิธีแก้ไขรัฐบาลต้องมีจุดยืน ทุกฝ่ายตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน เร่งสร้างผลงาน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จ ทำงานให้สอดคล้องกับนโยบาย ฯลฯ

ความวิตกกังวล “ด้านเศรษฐกิจ”

คำถามที่สองคือสิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านเศรษฐกิจ” ณ วันนี้ มีเรื่องใดบ้าง

อันดับ 1 คือ ของแพง ค่าครองชีพสูง 62.39% วิธีแก้ไขภาครัฐต้องช่วยเหลืออย่างจริงจัง ควบคุมราคา การเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง ประชาชนต้องประหยัด วางแผนการใช้จ่าย ฯลฯ

อันดับ 2 รายได้ไม่พอกับรายจ่าย มีหนี้สิน 35.05%  วิธีแก้ไขมีมาตรการช่วยเหลือประชาชน ลดดอกเบี้ย แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ต้องหารายได้เสริม ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ฯลฯ

อันดับ 3 เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ 22.75% วิธีแก้ไขรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติเข้ามาลงทุน มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกิดการจ้างงาน ฯลฯ

อันดับ 4 ปัญหาการตกงาน ว่างงาน 16.15%  วิธีแก้ไขหาอาชีพเสริม สร้างงานสร้างรายได้ มีนโยบายช่วยเหลือช่วงว่างงาน มีโครงการจัดหางานช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ

อันดับ 5 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 14.22% วิธีแก้ไขมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร พยุงราคา มีตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า ประชาชนช่วยกันอุดหนุน ฯลฯ

ความวิตกกังวล “ด้านสังคม”

และคำถามสุดท้ายคือ สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านสังคม” ณ วันนี้ มีเรื่องใดบ้าง

อันดับ 1 อาชญากรรม การใช้ความรุนแรง 54.81% วิธีแก้ไขบทลงโทษต้องรุนแรง ดำเนินการทางกฎหมายอย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนให้ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 2 คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกของคนในสังคม 29.45%  วิธีแก้ไขครอบครัวปลูกฝัง อบรมเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเยาว์ ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี พัฒนาการศึกษา ฟื้นฟูศาสนาให้เป็นที่ยึดเหนี่ยว ฯลฯ

อันดับ 3 สถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง 23.31% วิธีแก้ไขรัฐบาลควรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รณรงค์ให้ทุกคนมีจิตสำนึก ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

อันดับ 4 ปัญหาเด็กแว้น เสพยา ทะเลาะวิวาท 17.38%  วิธีแก้ไขสถานศึกษาและครอบครัวควรช่วยกันดูแลบุตรหลาน มีเวลาให้กัน ให้ความรักความอบอุ่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ

อันดับ 5  การใช้สื่อโซเชียลในทางที่ผิด  11.55%  วิธีแก้ไขมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่แชร์สิ่งที่ไม่ถูกต้อง ภาพที่ไม่เหมาะสม ควรใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อ ฯลฯ

ที่มา : ผลสำรวจเรื่อง ความวิตกกังวลของคนไทย ที่มีต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” ณ วันนี้

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News