HomeCOVID-19ประกาศใช้พรก.กู้เงิน1ล้านล้าน ระยะเวลากู้ได้ถึง 30 ก.ย. 64

ประกาศใช้พรก.กู้เงิน1ล้านล้าน ระยะเวลากู้ได้ถึง 30 ก.ย. 64

ประกาศใช้แล้ว พรก.กู้เงิน 1,000,000 ล้านบาท ตั้งกรรมการกลั่นกรองโครงการ มีเลขาสศช.เป็นประธาน แบ่งเป็น 3 ก้อน ให้ทางการแพทย์ 45,000 หมื่นล้าน ช่วยเหลือและเยียวยา 550,000 ล้านบาท และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้าน

ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้(19 เม.ย.)

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ระบาดอย่างรุนแรงขึ้นทั่วโลกรวมท้ังประเทศไทย และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวการณ์แพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกประกอบกับโรคติดเชื้อดังกล่าวเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกัน ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อท่ัวโลกและภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า การระบาดของโรคดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

- Advertisement -

นอกจากน้ัน การระบาดของโรคร้ายแรงน้ียังทำให้ระบบเศรษฐกิจ ท้ังของโลกและของประเทศไทยหดตัวลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว กระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพ ในวงกว้างถือเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนและต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ิงยวด

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบประมาณแผ่นดินท่ีมีอยู่ ในการดำเนินมาตรการและวิธีการต่าง ๆ เพื่อหยุดยั้งและควบคุมการระบาดของโรคและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ แต่ก็ยังไม่เพียงพอในอันที่จะยุติการระบาดของโรคและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน แม้จะได้มีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาเพื่อใช้จ่ายในการน้ีแล้วก็ตาม

ในเบื้องต้นรัฐบาลประมาณการว่ามีความจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมประมาณหน่ึงล้านล้านบาท ซึ่งไม่อาจดำเนินการให้ได้มาโดยวิธีการงบประมาณ ตามปกติ จึงเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจาเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะจึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดน้ี

ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอานาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ หรือออกตราสารหนี้ ในนามรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทย มีมูลค่ารวมกันไม่เกินหน่ึงล้านล้านบาทโดยต้องลงนามในสัญญากู้เงินหรือออกตราสารหนี้ภายในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564

เงินกู้ตามพระราชกาหนดนี้ จะนำไปใช้เพื่อการอื่นไม่ได้ ต้องใช้ดังนี้

  1. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  2. เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  3. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

เงินกู้ดังกล่าว แบ่งได้ดังนี้

  1. งบด้านการแพทย์และสาธารณสุข 45,000 ล้านบาท
  2. ช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชย ประชาชน เกษตรกรและผู้ปรกอบการ 550,000 ล้านบาท
  3. ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยมีเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ

อ่านรายละเอียด พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News