HomeCOVID-19CPALL กำไรร่วง 2.2% จากมาตรการล็อกดาวน์สกัดโควิด-19

CPALL กำไรร่วง 2.2% จากมาตรการล็อกดาวน์สกัดโควิด-19

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) หรือ CPALL  กำไรสุทธิในไตรมาสแรกปี 2563 ลดลง 2.2% อยู่ที่ 5,645 ล้านบาท จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จํานวน 8,760 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่กําไรสุทธิเท่ากับ 5,645 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.2 จากไตรมาส เดียวกันของปีก่อน และกําไรต่อหุ้นตามงบการเงินรวมในไตรมาส 1 ปี 2563 มีจํานวน 0.60 บาท

ทั้งนี้ กําไรสุทธิลดลง เนื่องจาก รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื้อเติบโตในระดับตํ่ากว่าเป้าหมาย รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก TFRS 16 จํานวน 308 ล้านบาท

- Advertisement -

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบทางลบต่อบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคจากรัฐบาล

บริษัทฯคาดว่าในปี 2563 จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยังคงมีอยู่ และส่งผลกระทบในเชิงลบต่อรายได้ และ ค่าใช้จ่าย รวมถึงมีความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News