HomeCOVID-19เช็ครายละเอียด !! มาตรการ ผ่อนคลายระยะ 4 - ยกเลิกเคอร์ฟิว

เช็ครายละเอียด !! มาตรการ ผ่อนคลายระยะ 4 – ยกเลิกเคอร์ฟิว

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (ศบค.) แถลงข่าวผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันนี้ (12 มิ.. 2563)  ว่า ที่ประชุม มีมติเห็นชอบข้อเสนอมาตรการ ผ่อนคลายระยะ 4 ที่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นผู้เสนอโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป ดังนี้

– ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้ง ทางบก/น้ำ/อากาศ

– อนุญาตให้ กิจการ/กิจกรรมที่ผ่อนคลายระยะ 4 เปิดดำเนินการได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

- Advertisement -

การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกํากับของรัฐ สําหรับการเรียน การสอน อบรม สัมมนา ในรูปแบบวิถีใหม่

(1) การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประเภทนานาชาติ หรือสถาบันการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และโรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา

(2) การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบที่มีนักเรียนรวมทั้งโรงเรียน ไม่เกิน 120 คน

(3) การใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานในกํากับของรัฐ เพื่อการอบรม สัมมนาในหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาตามข้อ 1) และ 2) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โรคที่ทางราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่างๆ รวมทั้งคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

(1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต

(ก) การจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ งานพิธี การจัดเลี้ยง การแสดงดนตรี นาฏศิลป์คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่นๆ (ประชุม อบรม สัมมนา คิดเกณฑ์ 4 ตร.ม./คน) (จัดเลี้ยง งานอีเว้นท์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา : ระยะนั่ง ยืนห่าง 1 เมตร) (งานดนตรี คอนเสิร์ต : ลดความหนาแน่น – ไร้ระเบียบ เกณฑ์ 5 ตร.ม./คน)

(ข) การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือ เครื่องดื่มทั่วไป หรือในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และได้ผ่อนคลายให้เปิดดําเนินการอยู่ก่อนแล้ว ให้สามารถทําได้ ยกเว้นในส่วนของสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และโรงเบียร์ ยังไม่อนุญาตเปิดดําเนินการ

(ค) สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พํานักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ (เด็กเล็ก แบ่งกลุ่มเล็ก เกณฑ์ 2 ตร.ม./คน) (ผู้สูงวัย : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ คัดกรองไข้ ป่วย)

(ง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (กรณีเข้าชมเป็นกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก เข้าชมเป็นรอบ)

(จ) การถ่ายทํารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ (กองถ่ายทํา รวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน และมีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน)

(2) กิจกรรมด้านการออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

(ก) การอบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ําแบบรวมในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการ นวดแผนไทย ยกเว้นในส่วนของสถานประกอบกิจการ อาบน้ํา สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาตให้เปิดดําเนินการ (เน้นให้บริการแบบแยกห้องเดี่ยว) (ห้องรวม หรือบ่อออนเซ็นรวมควบคุม จํานวนผู้ใช้บริการ โดยจํากัดจํานวนผู้ใช้บริการต่อรอบ : คิดเกณฑ์ 5 ตร.ม./คน)

(ข) การออกกําลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะหรือลานกีฬากลางแจ้ง (จํากัดรวมกลุ่ม คิดเกณฑ์ 5 ตร.ม./คน รวมไม่เกิน 50 คน)

(ค) สวนน้ํา สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราวหรือเครื่องเล่น ที่มีพื้นผิวสัมผัสมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม (สวนน้ํา คิดเกณฑ์ 4 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน)

(ง) สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกาย ลานเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา โดยสามารถจัดการแข่งขันและจัดให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์การแข่งขันกีฬาได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน และผู้จัดการแข่งขันต้องดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกําหนดด้วย

(จ) ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

อย่างไรก็ตาม มาตรการ ผ่อนคลายระยะ 4 ยังคงต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมสำหรับทุกกิจการ/กิจกรรม ได้แก่ ทำความสะอาดบริเวณผิวสัมผัสร่วม ห้องสุขา ก่อน-หลัง กิจกรรม, กำจัดขยะมูลฝอกทุกวัน, สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (ผู้ให้บริการ), ควบคุมการเข้าออก, ลงทะเบียนยืนยันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค, สวมหน้ากากอนามัย ทั้งก่อนและหลังกิจกรรม, ลงทะเบียนด้วยแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”, จำนวนผู้ดูแลตามมาตรฐานที่กำหนด และ จุดล้างมือบริการเพียงพอ

ผ่อนคลายระยะ 4

ผ่อนคลายระยะ 4 ผ่อนคลายระยะ 4

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ด่วน !! ศบค. ประกาศ ยกเลิกเคอร์ฟิว มีผล 15 มิ.ย. นี้

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News