HomeCOVID-19คู่มือเดินทางข้ามจังหวัดยุคโควิด-19 ต้องเตรียมตัวอย่างไร

คู่มือเดินทางข้ามจังหวัดยุคโควิด-19 ต้องเตรียมตัวอย่างไร

รัฐบาลออกข้อกำหนดเมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นข้อกำหนดที่ออกมาในช่วงสัปดาห์ที่มีวันหยุดหลายวันติดต่อกัน เพื่อชะลอหรือไม่ต้องการให้คนเดินทางกลับต่างจังหวัด

ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2549 (ฉบับท่ี 5) โดยให้ผู้ที่การเดินทางข้ามเขตจังหวัดมีแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยเฉพาะ ข้อกำหนด ข้อที่ 5 ที่ระบุว่า “ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพิ้นท่ีจังหวัด เว้นแต่มีความจําเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตผุลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดอันอาจทําให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าปกติ และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง”

- Advertisement -

อย่างไรก็ตาม ในแต่ละเขตจังหวัดมีความเสี่ยงแตกต่างกัน ซึ่งตามข้อกำหนดยังให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดแนวทางปฏิบัติ จึงทำให้เกิดความสับสนหลังจากประกาศใช้ในราชการกิจจานุเบกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องเตรียมตัวและเตรียมเอกสาร เพื่อเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจในแต่ละจังหวัดมีมีการแยกผู้เดินทางออกเป็น 4 กลุ่ม

  1. กลุ่มคนทั่วไป ต้องอธิบาย มีเหตุผลพร้อมหลักฐานประกอบการเดินทาง
  2. คนที่ผ่านการกักตัวแล้ว จะได้รับใบรับรองการกักตัวเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
  3. มาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องมีหลักฐานประกอบชัดเจน
  4. กรณี จ.ภูเก็ต มีใบรับรองจากจ.ภูเก็ตเพื่อเดินทางข้ามเขตจังหวัด

ทุกจังหวัดมีกรอบแนวทางปฏิบัติขึ้นกับพื้นที่ และบางพื้นที่อาจมีมาตรการกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News