Future of Money

เทคโนโลยีการเงินที่ต้องจับตาในปี 2020 โดย นเรศ เหล่าพรรณราย

https://www.youtube.com/watch?v=aTccRv0I_kQ&feature=youtu.be รายการ Future of Money ดำเนินรายการโดย : นเรศ เหล่าพรรณราย...

ลงทุนอะไรดีในปี 2020 โดย นเรศ เหล่าพรรณราย

https://www.youtube.com/watch?v=F0iM8H-7fV4&feature=youtu.be รายการ Future of Money ดำเนินรายการโดย : นเรศ เหล่าพรรณราย...