HomeBusinessStartupเปิด 3 ทักษะต้องมี รับเทรนด์ S-Curve พร้อมเผยคนไทยอ่อนภาษาอังกฤษ ตกอันดับ 3 ปีซ้อน

เปิด 3 ทักษะต้องมี รับเทรนด์ S-Curve พร้อมเผยคนไทยอ่อนภาษาอังกฤษ ตกอันดับ 3 ปีซ้อน

โกลบิช (Globish) สตาร์ทอัพ EdTech ผู้พัฒนา แพลตฟอร์มการเรียน Live English Classroom แนะสร้าง S-Curve พัฒนา ทักษะคนก้าวข้าม Personal Disruption เผย 3 ทักษะที่คนทำงานยุคนี้ต้องมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะความรู้ ความเข้าใจ และเทรนด์ทักษะการใช้ชีวิต

-จับตาเทรนด์โมบายล์ แบรนด์ต้องปรับตัว ตอบโจทย์การตลาดแบบ “ตามใจฉัน”
-ผลสำรวจเผย ‘ไทย’ ผู้นำช้อปปิ้งออนไลน์ คาดยอดใช้จ่ายโต 5 เท่าใน 5 ปี

นางสาวชื่นชีวัน วงษ์เสรี เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า ปัจจุบันหลายธุรกิจ รวมถึงแรงงานไทย กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง บนเศรษฐกิจท่ามกลางการแข่งขัน และการดิสรัปชัน (Disruption) หลายธุรกิจมุ่งพัฒนา ขับเคลื่อน ธุรกิจให้สามารถแข่งขันและก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วชนิดพลิกฝ่ามือ ซึ่งการสร้าง S-Curve เป็นหนทางความสำเร็จของธุรกิจ

- Advertisement -

โดยการทำ S-Curve แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ S-Curve ในธุรกิจ และ องค์กร ด้วยการลงทุนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง รูปแบบของสินค้า บริการ และช่องทางการเติบโตใหม่ ๆ และ S-Curve ในด้านการพัฒนาทักษะความ สามารถของคนเพื่อก้าวข้ามปัญหา Personal disruption ด้วยการพัฒนาทักษะของตนเองให้รองรับ กับความต้องการของธุรกิจยุคใหม่

ทั้งนี้ 3 ทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ด้วยเทรนด์การพัฒนา และเสริมสร้างทักษะตนเองรวมทั้งบุคลากร ขององค์กรในทศวรรษ 2020 ประกอบด้วย

โกลบิช เปิด 3 ทักษะต้องมี รับเทรนด์ S-Curve พร้อมเผยคนไทยอ่อนภาษาอังกฤษ ตกอันดับ 3 ปีซ้อน

1.ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills ประกอบด้วย 4 ทักษะสำคัญ คือ

Critical thinking: ทักษะ การคิดวิเคราะห์
Creativity: ทักษะการคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์
Collaboration: ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
Communication: ทักษะการสื่อสาร

2.ทักษะความรู้ความเข้าใจ Literacy Skills (IMT) ประกอบด้วยทักษะสำคัญ 3 ด้าน คือ

Information literacy: ความสามารถในการเข้าใจตัวเลข สถิติ การวิเคราะห์เดต้า
Media literacy: ความสามารถในการเข้าใจวิธี และผลลัพธ์ของการเผยแพร่ของข้อมูลผ่านสื่อ
Technology literacy: ความสามารถในการเข้าใจเทคโนโลยีเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว

3.ทักษะการใช้ชีวิต Life Skills (FLIPS) มีทักษะที่จำเป็น 5 ด้าน คือ

Flexibility: มีพร้อมสำหรับ การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
Leadership: สามารถกระตุ้นให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
Initiative: สามารถเริ่มโปรเจ็กต์ พร้อมวางกลยุทธ์และแผนการด้วยตนเองได้
Productivity: สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งรบกวน
Social skills: สามารถสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างบุคคลเพื่อประโยชน์ทางการงาน

“ถ้าเรามีเพื่อร่วมงาน หรือเจ้านายเป็นคนต่างชาติ แต่เราสื่อสารกับพวกเขาไม่ได้ ก็จะถูกมองข้ามความสามารถไป” นางสาวชื่นชีวัน กล่าว

ขณะที่ปัจจุบันการใช้ภาษาอังกฤษของประชากรในประเทศไทยปีล่าสุด 2019 ยังตกอันดับ จากสถิติของ EF (Education First) ระบุว่าระดับทักษะทางภาษาอังกฤษของประเทศไทยตกอันดับลงตลอด 3 ปีซ้อน ลงมาอยู่ที่ลำดับที่ 74 จาก 100 ประเทศ ด้วยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 47.62 คะแนน ซึ่งถือว่าน้อยมาก

ในขณะที่ปี 2018 ประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ 64 จาก 88 ประเทศ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 48.54 คะแนนนับเป็นคะแนน ต่ำสุดเป็นอันดับ 3 สุดท้ายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับที่ 17 จาก 25 ของ เอเชีย

จากสถิติวิเคราะห์เจาะลึกลงในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย พบว่าในกรุงเทพฯ มีประชากรที่มีความ สามารถด้านภาษาอังกฤษมากที่สุด ตามด้วยจังหวัดนนทบุรี เชียงใหม่ ชลบุรี และขอนแก่น ตามลำดับ รองลงมาเป็นภาคเหนือ และภาคกลาง มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สูงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้เพียงเล็กน้อย

พร้อมกันนี้ยังพบสถิติที่กล่าวถึงประชากรเพศชายมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงกว่าเพศหญิงเพียงเล็กน้อย ด้วยคะแนนเฉลี่ย 48.68 คะแนน และ 47.59 คะแนน

โกลบิช เปิด 3 ทักษะต้องมี รับเทรนด์ S-Curve พร้อมเผยคนไทยอ่อนภาษาอังกฤษ ตกอันดับ 3 ปีซ้อน

จากการสำรวจผู้ประกอบการ 400 กว่าบริษัท พบว่าทักษะด้านการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะภาษา อังกฤษ ติด Top 3 หรือคิดเป็น 62%

Globish พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอน Live English Classroom โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ แบบใหม่ Postmethod Pedagogy การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษ ได้ง่าย และเร็วขึ้น ด้วยแนวคิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ Postmethod Pedagogy โดยเสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ไม่ยึดระเบียบแผนเดิม แต่คำนึงถึง 3 ประเด็นหลัก คือ

-ความเฉพาะเจาะจง (Particularity)
-การนำไปใช้ได้จริง (Practicality)
-ความเป็นไปได้ (Possibility)

เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบริบทที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นสิ่งที่อยู่ รอบตัว เพิ่มการเปิดรับทางภาษาด้วยแนวคิดการใช้หลักสูตรที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทยเพื่อคนไทย โดยเฉพาะ พร้อมมอบอำนาจให้กับผู้สอนและผู้เรียน โดยอาจใช้วิธีการออกแบบใหม่การสร้างบริบทเนื้อหา หรือเลือกบทเรียนจากหลาย ๆ แหล่งที่คิดว่าเหมาะสมกับนักเรียนในบริบทนั้นมากที่สุด

คำนึงถึง Context-sensitive เช่น

-Live English Classroom แบบตัวต่อตัวที่เหมาะกับคนที่ไม่มั่นใจ เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีชื่อเสียงที่ไม่ต้องการเรียนร่วมกับคนอื่น -Live English Classroom แบบกลุ่มที่เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการอภิปรายร่วมกับคนไทยคนอื่น ๆ e-Learning เพื่อเรียนรู้เรื่องไวยากรณ์

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News