HomeBusinessStartupก.อุตสาหกรรม จับมือ13องค์กร เทงบ500ล้านบาท หวังดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลก

ก.อุตสาหกรรม จับมือ13องค์กร เทงบ500ล้านบาท หวังดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลก

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ 13 พันธมิตรร่วมลงทุนกว่า 500 ล้านบาท สนับสนุน InnoSpace (Thailand) และร่วมกันสร้าง National Platform หวังยกระดับ Startup ไทย ให้ถึงระดับ Unicorn แจ้งเกิดธุรกิจที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม บนพื้นฐานของนวัตกรรมในอนาคต

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาการส่งเสริมและพัฒนา Startup ไทย มีอุปสรรคในหลายด้าน และขาดการเติมเต็มระบบนิเวศของการสร้างและพัฒนา Startup แต่ในต่างประเทศ มีองค์กรอย่าง HK Cyberport ที่ดูแลการส่งเสริมและพัฒนา Startup อย่างจริงจัง

ประเทศไทย จึงต้องมีหน่วยงานขับเคลื่อนในรูปแบบเอกชนที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการทุกภาคส่วน ด้วยการผลักดันจากหน่วยงานภาครัฐดังนั้นInnoSpace (Thailand)จึงเป็นคาตอบของกลไกในการส่งเสริมและ สร้าง Startup ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นทั้งในภาคการผลิต (Real Sector) เช่น การเชื่อมโยงภาคการเกษตรสู่ เกษตรอุตสาหกรรม ด้านการบิน ด้านโทรคมนาคม และภาคบริการ (Service Sector) โดยให้เหมาะสมกับ อุตสาหกรรมเป้าหมาย

- Advertisement -

นอกจากนี้ InnoSpace (Thailand) จะตั้งอยู่ที่ VISTEC ใน EECi ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง ด้าน “Smart City” เพื่อสร้าง Innovation Platform จึงจะช่วยให้เกิดแหล่งรวมของเทคโนโลยี งานวิจัย นักลงทุน และ Startup ที่มีศักยภาพ อีกทั้งโครงการ EEC ยังเป็นโครงการที่สำคัญ เป็นประตูสู่ CLMV และภูมิภาคอาเซียน เป็นข้อต่อสู่ Greater Bay Area ของประเทศจีน ซึ่งจะทาให้ Startup ไทย มีโอกาสก้าวไกลสู่นานาชาติได้

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน InnoSpace (Thailand) เดินหน้าไปได้ จะต้องมีเสาหลัก ที่แข็งแรง ทั้งสถาบันการศึกษา จะเป็นแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญและผลงานวิจัย สถาบันการเงิน เชื่อมโยงแหล่งเงินทุน และการเร่งเข้าสู่ธุรกิจ ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงิน ความเชี่ยวชาญ และการลงทุนใน Startup ที่มี ศักยภาพ และหน่วยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายและมาตรการสนับสนุนต่างๆ

การลงนามความร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุน ในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น ระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการดำเนินงานที่คล่องตัว และเกิดความร่วมมือในการลงทุน

เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ Startup ไทย สามารถพัฒนาและเชื่อมโยงไปสู่เวทีระหว่างประเทศได้ ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของไทยมีการ เติบโตที่ดีขึ้นและนำพาประเทศไทยก้าวสู่ Innovation-driven Economy ตามที่มุ่งหวังไว้

ด้าน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวง อุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลักดันโครงการ InnoSpace (Thailand) เพื่อเป็นแพลทฟอร์ม ในการเสริมสร้าง และเติมเต็มระบบนิเวศของการพัฒนา Startup ให้ครบถ้วนตลอดวงจรชีวิต และผลักดันให้ Startup ไทย แข่งขันในเวทีโลกได้

InnoSpace (Thailand) จึงมีจุดเด่นในการเชื่อมโยง บูรณาการ และประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นเครือข่ายร่วมดำเนินงาน ทั้งในลักษณะ พันธมิตรด้านการลงทุน(Investment Partner) พันธมิตรด้านการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation Partner) และ พันธมิตรด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ (Technology & Knowledge Partner) ทั้งในด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการสร้าง Startup ที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

ดังนั้น เพื่อให้ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด มีการดำเนินงานที่คล่องตัว และสามารถ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้โดยเร็ว การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ พันธมิตรด้านการลงทุนทั้ง 13 หน่วยงาน จึงพร้อมใจกันแสดงพลังอย่างเป็นรูปธรรม

ที่จะผลักดันให้ บริษัทอินโนสเปซ(ประเทศไทย)จำกัดเป็น National Startup Platform เพื่อเป็นกลไกที่จะบูรณาการความเข้มแข็ง และบูรณาการกิจกรรมของทุกฝ่าย ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน ช่วยสร้างระบบนิเวศที่เข้มแข็ง ยกระดับ Startup ไทย ให้ถึงระดับ Unicorn และให้เกิดธุรกิจที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาค

ส่วน นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานที่ปรึกษา บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า อินโนสเปซ (ประเทศไทย) เป็นการร่วมมือกันของพันธมิตร ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และสถาบันการศึกษา จากแนวนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เพื่อเป็นNational Platform ขับเคลื่อน การสร้าง Innovative Ecosystem ที่เอื้อต่อการบ่มเพาะและพัฒนา Startup ไทยให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

เป็นรากฐานของพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศ โดยมีเป้าหมายจะสนับสนุน ตลอดวงจรชีวิต (Life cycle) ของ Startup ตั้งแต่ในช่วง Pre-Seed หรือ Seed ทั้งในกลุ่ม Deep Tech และใน อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

การลงนามความร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุนครั้งนี้เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ ที่จะร่วมกัน สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งด้านประสบการณ์ เครือข่าย และเงินลงทุนเบื้องต้นกว่า 500 ล้านบาท นำโดยองค์กรต่างๆ ดังนี้


1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

7. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

8. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

9. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

10. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

11. บริษัทในเครือสหพัฒน์

12. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

13. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การทำงานของบริษัทฯ เน้นการเชื่อมโยงกิจกรรมของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษาที่ สนับสนุน Startup ให้เกิดการบูรณาการ (Synergy) สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน(Alignment) และเติมในส่วน ที่ขาด (Gap Filling) โดยไม่ทับซ้อนกับกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน มีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบนพื้นฐานของนวัตกรรม(Innovation-driven economy) ยกระดับStartup ไทยให้ถึง ระดับ Unicorn และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News